Algemene voorwaarden

1. BarentsKrans N.V. (“BarentsKrans”) is een naamloze vennootschap. De naamloze vennootschap voert, naast haar statutaire naam, de handelsnaam BarentsKrans.

2.1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door BarentsKrans is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan BarentsKrans slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten, (kandidaat-)notarissen en door medewerkers krachtens schriftelijke volmacht.

2.2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BarentsKrans, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.

2.3. Bij het inschakelen van derden zal BarentsKrans zoveel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. BarentsKrans is echter niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden.

2.4. BarentsKrans is als gevolg van geldende regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden. Door BarentsKrans een opdracht te geven, bevestigt de cliënt hiermee bekend te zijn en voor zover nodig zijn toestemming te geven.

3. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

4.1. De aansprakelijkheid van BarentsKrans jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een overeenkomst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door BarentsKrans gesloten beroepsaansprakelijkheids- verzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt op verzoek toegezonden.

4.2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door BarentsKrans in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 100.000,-, en jegens derden beperkt
tot € 50.000,-.

4.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval BarentsKrans aansprakelijk is voor de fouten van door BarentsKrans ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door BarentsKrans bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

4.4. BarentsKrans is door de opdrachtgever gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

4.5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met BarentsKrans als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Wijst de client een derde aan die de declaraties zal voldoen, dan blijft de cliënt, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

4.6. BarentsKrans neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. BarentsKrans is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door BarentsKrans betrachte zorg. BarentsKrans is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden.

5. De opdrachtgever vrijwaart BarentsKrans tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht.

6.1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (vastgesteld op een percentage van het berekende honorarium) en omzetbelasting, verschuldigd.

6.2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

6.3. BarentsKrans is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie.

6.4. BarentsKrans is gerechtigd het tijdevenredig honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven.

7.1. De betaling van declaraties van BarentsKrans dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

7.2. Indien BarentsKrans invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de openstaande declaratie – ten laste van de opdrachtgever.

7.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

8.1. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen voor diegenen die voor BarentsKrans werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest (aandeelhouders daaronder begrepen). Hetzelfde geldt voor hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

8.2 Op onze advocatuurlijke dienstverlening is de Kantoorklachtenregeling Advocatuur BarentsKrans N.V. van toepassing.

8.3. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en BarentsKrans is Nederlands recht van toepassing.

8.4. De rechtbank te ‘s-Gravenhage zal steeds bevoegd zijn om kennis te nemen van geschillen tussen BarentsKrans en haar opdrachtgever(s). BarentsKrans heeft daarnaast het recht om de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

8.5. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal gesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

8.6. BarentsKrans is gerechtigd te allen tijde deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden op de website van BarentsKrans.

9. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.