In geprek balkon - BarentsKrans

Algemene voorwaarden

1.1. Deze algemene voorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op iedere over­eenkomst van opdracht tussen BarentsKrans Coöperatief U.A. (BarentsKrans) en een opdrachtgever.

1.2. BarentsKrans is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden is te vinden via de algemene voorwaarde.

2.1. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand nadat de opdracht door BarentsKrans is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan BarentsKrans slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden advocaten, (kandidaat-)notarissen en door medewerkers krachtens schriftelijke vol­macht.

2.2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door BarentsKrans, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling van de opdrachtgever is dat de opdracht door een be­paalde persoon zal worden uitgevoerd.

2.3. De toepasselijkheid van de art. 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.

3.1. BarentsKrans mag bij de uitvoering van de overeenkomst derden, zijnde niet aan haar verbonden personen, inschakelen. Bij het in­scha­kelen van derden zal BarentsKrans zoveel moge­lijk tevoren overleggen met de opdracht­gever. BarentsKrans is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een handelen of nalaten van door haar ingeschakelde derden.

3.2. BarentsKrans heeft het recht eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden na­mens de opdrachtgever te aanvaarden.

3.3. Als BarentsKrans, Stichting Beheer Derdengelden BarentsKrans Advocatuur of een BarentsKrans verbonden notaris gelden van een opdrachtgever of een derde onder zich houdt, zijn zij niet aansprakelijk voor schade die optreedt door een handelen of nalaten van de bank waarbij de gelden worden aangehouden. De voorgaande volzin is een onherroepelijk en om niet derdenbeding ten behoeve van Stichting Beheer Derdengelden BarentsKrans Advocatuur en elke aan BarentsKrans verbonden notaris.

4.1. BarentsKrans is als gevolg van geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)) onder meer verplicht de identiteit van haar opdrachtgevers en daarmee verbonden personen vast te stellen. De opdrachtgever bevestigt alle hiertoe benodigde gegevens te zullen verstrekken.

4.2. Niettegenstaande hetgeen elders in deze algemene voorwaarden staat beschreven, zullen BarentsKrans en de opdrachtgever de opdracht en alles wat daarmee samenhangt of waarvan zij uit hoofde van de opdracht kennis krijgen geheim houden. Elk van hen zal redelijke maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat de aan hen verbonden personen hetzelfde doen.

4.3. De eerste zin van artikel 4.2 geldt niet voor zover openbaarmaking verplicht is krachtens geldende wet- en regelgeving of een bindende uitspraak van een rechter of een overheids­orgaan.

5.1. De aansprakelijkheid van BarentsKrans jegens een opdrachtgever en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband hou­dende met de uitvoering van een overeen­komst, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door BarentsKrans gesloten beroepsaansprakelijk­heidsverzekering wordt uitbetaald, vermeer­derd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis­voor­waarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Informatie over de beroepsaansprakelijkheids­verzekering wordt op verzoek toegezonden.

5.2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzeke­ring mocht plaatsvinden, is de totale aansprake­lijkheid van BarentsKrans jegens een opdracht­gever beperkt tot het door BarentsKrans in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 100.000, en jegens derden beperkt tot € 50.000.

5.3. De aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval BarentsKrans niettegen­staande artikel 3.1 aansprakelijk is voor de fouten van door BarentsKrans ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door BarentsKrans bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

5.4. Iedere aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook van aan BarentsKrans verbonden personen is uitdrukkelijk uitgesloten. Onder aan BarentsKrans verbonden personen worden in deze Algemene Voorwaarden mede verstaan: voormalige, huidige en toekomstige: (a) directe of indirecte leden van BarentsKrans; (b) groeps-, holding-, werk-, pensioen- en andere gerela­teerde entiteiten van BarentsKrans; (c) elke aan BarentsKrans gerelateerde Stichting Beheer Derdengelden; en (d) werknemers, adviseurs, bestuurders, stagiairs, uitzendkracht­en en freelancers. Alle bedingen in deze Alge­mene Voorwaarden zijn mede bedongen voor aan BarentsKrans verbonden personen en hun rechtsopvolgers onder algemene titel. De voorgaande volzin is een onherroepelijk en om niet derdenbeding ten behoeve van aan BarentsKrans verbonden personen en hun rechtsopvolgers onder algemene titel.

5.5. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met BarentsKrans als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden. Wijst de opdrachtgever een derde aan die de declaraties zal voldoen, dan blijft de opdrachtgever, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.

5.6. BarentsKrans neemt bij de beveiliging van de gegevens van haar opdrachtgevers en derden alle zorg in acht die in redelijkheid van haar kan worden verwacht. BarentsKrans is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang tot gegevens die ontstaat ondanks de door BarentsKrans betrachte zorg. BarentsKrans is evenmin aansprakelijk voor verlies van gegevens of onbevoegde toegang die ontstaat bij de transmissie van gegevens over openbare netwerken of bij gebruik van netwerken en systemen van derden. De opdrachtgever stemt ermee in dat BarentsKrans gebruik maakt van digitale communicatiemiddelen en diensten, waaronder clouddiensten, voor opslag en over­brenging van gegevens.

6. De opdrachtgever vrijwaart BarentsKrans en aan BarentsKrans verbonden personen tegen alle aanspraken van derden, de kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaam­heden die voor de opdrachtgever zijn verricht.

7.1. Voor de uitvoering van een overeenkomst is door de opdrachtgever honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (vastgesteld op een percentage van het berekende honorarium) en omzetbelasting, verschuldigd.

7.2. Verrichte werkzaamheden kunnen, indien de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.

7.3. BarentsKrans is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt bij het einde van de overeenkomst verrekend met de laatste declaratie.

7.4. BarentsKrans is gerechtigd de door haar vastgestelde uurtarieven per 1 januari van elk jaar aan te passen.

8.1. De betaling van declaraties van BarentsKrans dient te geschieden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie. Bij over­schrijding van deze termijn is de opdracht­gever van rechtswege in verzuim en is een vertra­gingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

8.2. Indien BarentsKrans invorderingsmaatre­gelen treft tegen de opdrachtgever die in ver­zuim is, komen de kosten, vallende op die invordering – met een minimum van 10% van de open­staande declaratie – ten laste van de opdracht­gever.

8.3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling op te schorten of te verrekenen.

8.4. Voor het gebruik van de derdengelden­rekening van Stichting Beheer Derdengelden BarentsKrans Advocatuur of de kwaliteits­rekening van een aan BarentsKrans verbonden notaris ten behoeve of in opdracht van de opdrachtgever kan BarentsKrans aan de opdrachtgever kosten in rekening brengen. BarentsKrans zal eventuele door de bank toegekende positieve rente aan de opdracht­gever (of rechthebbende) doorbetalen indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de betreffende rekening staat. Indien de bank voor het gebruik van de betreffende rekening kosten en/of negatieve rente in rekening brengt, is BarentsKrans gerechtigd die negatieve rente en/of kosten aan de opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten. Met het verstrekken van de opdracht verklaart de opdrachtgever zich daarmee akkoord.

9. BarentsKrans bewaart elektronische of papie­ren dossiers tenminste gedurende de wettelijke bewaartermijn. Na afloop van deze termijn mag BarentsKrans deze dossiers zonder mededeling aan de opdrachtgever vernietigen.

10.1. Op de dienstverlening van BarentsKrans is de Kantoorklachtenregeling BarentsKrans Coöperatief U.A. van toepassing. Deze is gepubliceerd op barentskrans.nl.

10.2. Op alle overeenkomsten tussen de op­drachtgever en BarentsKrans is Nederlands recht van toepassing.

10.3. De rechtbank te ‘s-Gravenhage is steeds bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen BarentsKrans en haar opdrachtgever(s). BarentsKrans heeft daarnaast het recht om de rechter van de woonplaats van de opdrachtgever te adiëren.

10.4. Deze Algemene Voorwaarden zijn in de Nederlandse en in de Engelse taal opgesteld. In geval van verschil tussen de Engelse en de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.