Dynamische IP-adressen kunnen persoonsgegevens zijn

Advocaat en partner Jan Baas heeft een noot gepubliceerd in Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens (JBP) over het Breyer-arrest (Hof van Justitie EU 19 oktober 2016, C-582/14). De vraag die in dit arrest centraal staat is of dynamische IP-adressen gekwalificeerd dienen te worden als persoonsgegevens. Het Hof van Justitie beantwoordt deze vraag bevestigend. Jan bespreekt in zijn noot hoe dit arrest zich verhoudt tot standpunten van de toezichthouders, die streven naar een ruime uitleg van het begrip persoonsgegevens, tot eerdere uitspraken van het Hof van Justitie en tot de definitie van persoonsgegeven in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die op 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Daarnaast gaat Jan in op de vraag of het standpunt van het hof niet leidt tot een ongebreidelde toepasselijkheid van de gegevensbeschermingswetgeving, en wat hieraan eventueel nog de begrenzingen zijn.

Bekijk deze publicatie (.pdf)
Meer publicaties over:Privacy en gegevensbescherming