De coronacrisis en MAC-clausules in M&A contracten

Rieme Jan Tjittes
Rieme-Jan Tjittes Advocaat / partner

De waarde van een vennootschap kan als gevolg van de coronacrisis sterk zijn gedaald. Indien een koper de aandelen in die vennootschap heeft gekocht, maar de aandelen nog niet zijn overgedragen, kan de koper dan afzien van de transactie of een verlaging van de koopprijs verkrijgen? Die mogelijkheid wordt in SPA’s geregeld in een zogenaamde Material Adverse Change(MAC)-clausule. De inhoud van een MAC-clausule moet door uitleg van het beding worden vastgesteld. Uit Nederlandse, Engelse en vooral Amerikaanse rechtspraak blijkt dat wil er sprake zijn van een ‘materialadversechange’ het MAC-evenement (de gevolgen van de coronacrisis, mogelijk op de financiële positie van de doelvennootschap) een significant negatief en structureel effect (een lange termijn van enkele jaren en niet van maanden) op de resultaten van de doelvennoot-schap moet hebben. Naar het zich nu laat aanzien, zijnde economische gevolgen van de coronacrisis over enkele maanden tot een jaar opgelost. De doelvennoot-schap is dan relatief spoedig in staat eerdere verliezen te compenseren en daarna winst te maken. Onder die omstandigheden kwalificeert de coronacrisis redelijkerwijs niet als een voldoende MaterialAdverseChange. Een beroep op de dwingendrechtelijke bepaling van art.6:258 BW (onvoorziene omstandigheden),indien geen MAC-clausule is overeengekomen of in-dien die niet van toepassing is, biedt de koper om dezelfde reden geen soelaas. De gevolgen van de corona-crisis voor een doelvennootschap kunnen mogelijk gelden als onvoorzien (niet in de overeenkomst verdisconteerd), omdat zij in concreto zo uitzonderlijk zijn, maar die gevolgen blijven voor rekening van de koperen het is niet zo dat de verkoper naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst niet hoeft te verwachten. Zoals gezegd laat het zich aanzien dat de ernstige gevolgen van de coronacrisis tijdelijk zijn, zodat de coronacrisis geen structureel effect op de resultaten van de doelvennootschap heeft. Dat rechtvaardigt geen wijziging of ontbinding van de SPA.

Bekijk deze publicatie (.pdf)