Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

20 februari 2024
Vastgoed

Schriftelijkheidseis bij koop bouwkavel door consument?

Is de schriftelijkheidseis van art. 7:2 lid 1 BW van toepassing op koop door een consument van een perceel grond dat publiekrechtelijk bestemd is voor woningbouw? Deze vraag stond centraal in een prejudiciële procedure waar de Hoge Raad in december 2023 uitspraak over deed.
Lees verder
16 februari 2024
Bestuurs- en omgevingsrecht Vastgoed

De Omgevingswet: een korte introductie

In deze blog de verhouding tussen de Omgevingswet en de (overgebleven) bijzondere regelgeving, gevolgd door een uiteenzetting van de zes ‘kerninstrumenten’ van de Omgevingswet.
Lees verder
19 december 2023
Vastgoed

Non-conformiteit bij koop kavel: bouwgrond of bouwrijpe grond?

Als je een bouwkavel koopt en je moet eerst puin afvoeren voordat je kunt bouwen, is dan sprake van non-conformiteit? Dat is de vraag die centraal staat in een zaak waarin het gerechtshof Den Bosch in september 2023 uitspraak deed. Kocht de koper bouwgrond of bouwrijpe grond?
Lees verder
17 november 2023
Huurrecht Vastgoed

Wet betaalbare huur | Nieuwbouwopslag

Wet betaalbare huur: een hoopvoller beeld voor investeringen in middenhuur? In februari 2023 is het Wetsvoorstel betaalbare huur in openbare internetconsultatie gegaan. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen van het wetsvoorstel?
Lees verder
3 augustus 2023
Energie & Duurzaamheid Vastgoed

Warmtewet: de werking van het prijsmechanisme

Hoe zit het met de maximumtarieven voor de levering van warmte? De invoering van de Warmtewet heeft grote veranderingen teweeg gebracht voor zowel leverancier als consument. In deze blog bespreken we de kosten die gereguleerd zijn in de Warmtewet.
Lees verder
28 juli 2023
Vastgoed

Het hek van het Didam-arrest III: Overeenkomsten in strijd met het Didam-arrest niet nietig?

Blog 3 in de Didam-reeks: in een recente uitspraak van de rechtbank Limburg is geoordeeld dat in ieder geval geen sprake kan zijn van nietigheid van een overeenkomst die is gesloten in strijd met de regels van het Didam-arrest.
Lees verder
13 juli 2023
Cassatie Huurrecht Nieuw verschenen arresten

De ontbinding van een huurovereenkomst: regelend recht

Hoe zit het met de mogelijkheid om een huurovereenkomst te ontbinden, indien de huurovereenkomst een garantiebepaling voor de verhuurder bevat die bij niet-nakoming daarvan de huurder het recht geeft om de overeenkomst per direct te ontbinden? Jan-Paul Heering bespreekt recent een arrest van de Hoge Raad waarin deze vraag centraal staat.
Lees verder
13 juli 2023
Energie & Duurzaamheid Vastgoed

Warmtewet: de rechten van verbruikers

De Warmtewet heeft tot doel de afnemer van warmte te beschermen. In deze blog bespreken we op welke manier de rechten van de verbruiker zijn geregeld.
Lees verder
21 juni 2023
Vastgoed

Wettelijk bewijsvermoeden helpt verhuurder bij schadevergoedingsvordering

Hoe zit het met de bewijslast wanneer een verhuurde woning ernstig beschadigd raakt door waterschade? De Hoge Raad heeft zich hierover uitgelaten in zijn arrest van 26 mei 2023.
Lees verder
19 juni 2023
Energie & Duurzaamheid Vastgoed

Warmtewet: doel, kernbepalingen en toepassingsbereik

Wanneer is de Warmtewet van toepassing en welke rechten en verplichtingen hebben warmteleveranciers en consumenten op grond van de Warmtewet?
Lees verder
16 mei 2023
Bestuurs- en omgevingsrecht Bestuursrecht Vastgoed

Rem op de snelheidsmaatregel, maar vergunningen uit de bocht?

In het afgelopen jaar zijn het stikstofregistratiesysteem en de daaraan ten grondslag liggende bronmaatregelen het doelwit geweest van kritiek, zo ook in de rechtspraak.
Lees verder
26 april 2023
Vastgoed

Het hek van het Didam-arrest II: Vernietigbaarheid?

Recent deed de rechtbank Midden-Nederland een uitspraak waarin werd geoordeeld dat het Didam-arrest terugwerkende kracht zou hebben en dat het sluiten van overeenkomsten in strijd met het Didam-arrest, nietigheid zou opleveren. Inmiddels is een arrest gewezen in de bodemprocedure van dé Didam-zaak, waaruit volgt dat de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland alweer gedeeltelijk achterhaald lijkt.
Lees verder