Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & Blogs

Publicaties & blogs

26 februari 2024
Cassatie Corporate / M&A Ken uw klassiekers

Wennex-arrest | Ken uw klassiekers

In het nog altijd relevante Wennex-arrest staat de vraag centraal of aandeelhouders van een vennootschap onderling afspraken mogen maken over de wijze waarop zij hun stem uitbrengen in de algemene vergadering van aandeelhouders.
Lees verder
4 september 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Fusies en overnames | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit laatste deel van de blogreeks ‘kernuitspraken ondernemingsrecht’ worden een aantal van de belangrijkste uitspraken op het gebied van fusies en overnames besproken. Onderwerpen die aan bod komen zijn de uitleg van garanties in overnamecontracten en de rol van de onderzoeks- en mededingingsplicht daarbij (Hoog Catharijne en VBI / Beerkens Paint B.V.). Daarnaast worden de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van vennootschapsorganen bij overnames en de financiering daarvan (Hiltermann Lease, AkzoNobel en PCM) besproken.
Lees verder
10 augustus 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Enquêterecht | Kernuitspraken ondernemingsrecht

Binnen een vennootschap kunnen zich tal van conflictsituaties voordoen. Een enquêteprocedure kan hierbij een oplossing bieden.
Lees verder
21 juli 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp staat bestuurdersaansprakelijkheid in geval van faillissement van de vennootschap centraal. We bespreken onder meer de volgende vragen: wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gehouden in het geval van faillissement? Wanneer kan een bestuurder aan aansprakelijkheid ontkomen? En kan de aansprakelijkheid van een feitelijk beleidsbepaler worden ‘doorgegeven’ aan de bestuurders van de feitelijk beleidsbepaler?
Lees verder
8 juni 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Kernuitspraken ondernemingsrecht | Externe bestuurdersaansprakelijkheid

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken die zien op externe bestuurdersaansprakelijkheid, dat wil zeggen: de aansprakelijkheid van het bestuur jegens de anderen dan de vennootschap, zoals aandeelhouders of schuldeisers.
Lees verder
1 mei 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: aandachtspunten bij samenwerking

In dit derde deel staan de aandachtspunten bij samenwerking centraal. In dat verband gaan wij in op het belang van samenwerking bij netwerksubsidies en het vastleggen van afspraken in dat verband, waarna wij verschillende aandachtspunten geven bij het vormgeven van deze afspraken.
Lees verder
26 april 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Interne bestuurdersaansprakelijkheid | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken die zien op interne bestuurdersaansprakelijkheid, dat wil zeggen: de aansprakelijkheid van het bestuur jegens de vennootschap.
Lees verder
11 april 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: rol van de penvoerder

De penvoerder heeft een coördinerende positie binnen het samenwerkingsverband en is doorgaans de vertegenwoordiger richting de subsidieverstrekker.
Lees verder
5 april 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

De aandeelhoudersovereenkomst | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de een tweetal uitspraken die zien op de vennootschapsrechtelijke doorwerking van de aandeelhoudersovereenkomst (Vanka-Kawat en Kekk/Delfino). Daarnaast behandelen we het Ramsley-arrest, waarin de vraag centraal staat of in een aandeelhoudersovereenkomst kan worden afgeweken van dwingend vennootschapsrecht.
Lees verder
28 maart 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: toepassing en risico’s

In Nederland vragen partijen steeds vaker samen subsidie aan. Dit kan uitkomst bieden wanneer, bijvoorbeeld, voor een project bepaalde kennis is vereist en deze kennis verspreid is over verschillende instellingen. Deze instellingen kunnen in dat geval gebruikmaken van een zogeheten netwerksubsidie. Een netwerksubsidie is een subsidievorm waarbij meerdere subsidieverstrekkers en/of meerdere subsidieontvangers zijn betrokken. Dat sprake is van een netwerk met leden, betekent dat samenwerking een belangrijke factor vormt bij netwerksubsidies. Dit brengt beurtelings nieuwe risico’s mee.
Lees verder
24 maart 2023
Commerciële Contracten Corporate / M&A Ken uw klassiekers

Arrest Briljant Schreuders/ABP | Ken uw klassiekers

Het arrest Briljant Schreuders/ABP heeft betrekking op artikel 6:258 lid 1 BW, dat bepaalt dat de rechter, indien partijen dit vorderen, de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden op basis van onvoorziene omstandigheden.
Lees verder
15 maart 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Besluitvorming | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken met betrekking tot besluitvorming binnen de vennootschap, waarbij het gaat om zowel besluitvorming van het bestuur van de vennootschap als de algemene vergadering van aandeelhouders.
Lees verder