Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

8 juni 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Kernuitspraken ondernemingsrecht | Externe bestuurdersaansprakelijkheid

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken die zien op externe bestuurdersaansprakelijkheid, dat wil zeggen: de aansprakelijkheid van het bestuur jegens de anderen dan de vennootschap, zoals aandeelhouders of schuldeisers.
Lees verder
1 mei 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: aandachtspunten bij samenwerking

In dit derde deel staan de aandachtspunten bij samenwerking centraal. In dat verband gaan wij in op het belang van samenwerking bij netwerksubsidies en het vastleggen van afspraken in dat verband, waarna wij verschillende aandachtspunten geven bij het vormgeven van deze afspraken.
Lees verder
26 april 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Interne bestuurdersaansprakelijkheid | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken die zien op interne bestuurdersaansprakelijkheid, dat wil zeggen: de aansprakelijkheid van het bestuur jegens de vennootschap.
Lees verder
11 april 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: rol van de penvoerder

De penvoerder heeft een coördinerende positie binnen het samenwerkingsverband en is doorgaans de vertegenwoordiger richting de subsidieverstrekker.
Lees verder
5 april 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

De aandeelhoudersovereenkomst | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de een tweetal uitspraken die zien op de vennootschapsrechtelijke doorwerking van de aandeelhoudersovereenkomst (Vanka-Kawat en Kekk/Delfino). Daarnaast behandelen we het Ramsley-arrest, waarin de vraag centraal staat of in een aandeelhoudersovereenkomst kan worden afgeweken van dwingend vennootschapsrecht.
Lees verder
28 maart 2023
Bestuursrecht Corporate / M&A

Subsidies in samenwerkingsverbanden: toepassing en risico’s

In Nederland vragen partijen steeds vaker samen subsidie aan. Dit kan uitkomst bieden wanneer, bijvoorbeeld, voor een project bepaalde kennis is vereist en deze kennis verspreid is over verschillende instellingen. Deze instellingen kunnen in dat geval gebruikmaken van een zogeheten netwerksubsidie. Een netwerksubsidie is een subsidievorm waarbij meerdere subsidieverstrekkers en/of meerdere subsidieontvangers zijn betrokken. Dat sprake is van een netwerk met leden, betekent dat samenwerking een belangrijke factor vormt bij netwerksubsidies. Dit brengt beurtelings nieuwe risico’s mee.
Lees verder
24 maart 2023
Commerciële Contracten Corporate / M&A Ken uw klassiekers

Arrest Briljant Schreuders/ABP | Ken uw klassiekers

Het arrest Briljant Schreuders/ABP heeft betrekking op artikel 6:258 lid 1 BW, dat bepaalt dat de rechter, indien partijen dit vorderen, de gevolgen van een overeenkomst kan wijzigen of deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk kan ontbinden op basis van onvoorziene omstandigheden.
Lees verder
15 maart 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

Besluitvorming | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deelonderwerp van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ behandelen we de belangrijkste uitspraken met betrekking tot besluitvorming binnen de vennootschap, waarbij het gaat om zowel besluitvorming van het bestuur van de vennootschap als de algemene vergadering van aandeelhouders.
Lees verder
22 februari 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

De raad van bestuur | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deel van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ bespreken we de belangrijkste uitspraken die raken aan het onderwerp de raad van bestuur als orgaan van de vennootschap.
Lees verder
2 februari 2023
Corporate / M&A Corporate Litigation

De algemene vergadering | Kernuitspraken ondernemingsrecht

In dit deel van de blogreeks ‘Kernuitspraken ondernemingsrecht’ worden de belangrijkste uitspraken behandeld die raken aan het onderwerp de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap en de zorgvuldigheidsplicht die de vennootschap heeft tegenover haar (minderheids)aandeelhouders.
Lees verder
12 januari 2023
Commercial Litigation Corporate / M&A

Personenvennootschappen | Kernuitspraken ondernemingsrecht

De uitspraken die we in deze blog bespreken zien op een aantal voor de praktijk belangrijke aspecten van de personenvennootschap. Kan men door het sluiten van een overeenkomst van opdracht bijvoorbeeld ‘per ongeluk’ een maatschap zijn aangegaan (Dierenartsenpraktijk)? Wie kan aansprakelijk worden gehouden voor de verplichtingen van een personenvennootschap en voor welk deel (Advocatenmaatschap, Lunchroom de Katterug, Eiser / Bpf)? Ook wordt ingegaan op het vraagstuk of een personenvennootschap als zelfstandig werkgever kan worden aangemerkt en of de personenvennootschap (in…
Lees verder
12 januari 2023
Commercial Litigation Corporate / M&A

Kernuitspraken ondernemingsrecht

De advocaten van Corporate Litigation adviseren en procederen, onder andere, over overnamegeschillen, aandeelhoudersgeschillen, aansprakelijkheid van bestuurders en toezichthouders en diverse andere ondernemingsrechtelijke geschillen. Daartoe voeren zij procedures bij de (gewone) civiele rechter, de Ondernemingskamer en in arbitrage.
Lees verder