Blog & Publicaties - BarentsKrans

Publicaties & blogs

21 september 2023
Cassatie Procederen in hoger beroep

Appellabiliteit: kun je altijd in hoger beroep?

Welke beslissingen zijn vatbaar voor hoger beroep? De wet regelt dat er in het algemeen een financiële ondergrens is voor hoger beroep, te weten EUR 1750. Daarnaast bestaan er nog enkele specifieke wettelijke uitsluitingen van hoger beroep. Dit worden rechtsmiddelenverboden genoemd.
Lees verder
7 september 2023
Cassatie Commerciële Contracten Nieuw verschenen arresten

Kun je Haviltex contractueel uitsluiten?

In contractenrechtland wordt al ruime tijd gediscussieerd over de vraag of contractspartijen met een contractuele uitlegbepaling de Haviltex-maatstaf buiten de deur kunnen houden. Bij beschikking van 25 augustus 2023 kon de Hoge Raad een contractuele uitlegbepaling met die strekking niet beoordelen. Wel bevestigt de Hoge Raad impliciet dat het mogelijk is om een eigen, contractuele uitlegmaatstaf overeen te komen.
Lees verder
22 augustus 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Amsterdam/Ikon | Ken uw klassiekers

Het arrest heeft de afgelopen jaren weer aan relevantie toegenomen, gezien de toenemende mate van rechtseenheid tussen het bestuursrecht en het civiele recht.
Lees verder
27 juli 2023
Arbeidsrecht Cassatie Ken uw klassiekers

Van der Gulik/Vissers & Partners: recht op loon tijdens schorsing | Ken uw klassiekers

Als het gaat om het recht op loon tijdens een schorsing of op non-actiefstelling is het arrest Van der Gulik/Vissers & Partners nog altijd heersend.
Lees verder
13 juli 2023
Cassatie Huurrecht Nieuw verschenen arresten

De ontbinding van een huurovereenkomst: regelend recht

Hoe zit het met de mogelijkheid om een huurovereenkomst te ontbinden, indien de huurovereenkomst een garantiebepaling voor de verhuurder bevat die bij niet-nakoming daarvan de huurder het recht geeft om de overeenkomst per direct te ontbinden? Jan-Paul Heering bespreekt recent een arrest van de Hoge Raad waarin deze vraag centraal staat.
Lees verder
14 juni 2023
Cassatie Nieuw verschenen arresten

Devolutieve werking en gezag van gewijsde; de Hoge Raad komt terug op Fafianie/KSN

In het arrest Fafianie/KSN heeft de Hoge Raad een uitzondering aanvaard op het procesrechtelijke leerstuk van de devolutieve werking. In een arrest van 26 mei 2023 komt de Hoge Raad terug op die uitzondering.
Lees verder
9 juni 2023
Cassatie

Hoge Raad: het Allard Pierson Museum moet de Krimschatten aan Oekraïne retourneren

Jan-Paul Heering en Hugo Boom stonden de Staat Oekraïne in cassatie bij in de langslepende procedure tussen de Krim Musea, de Staat Oekraïne en het Allard Pierson Museum.
Lees verder
1 mei 2023
Cassatie Ken uw klassiekers

Ohra/Goilo: rechtsverwerking door een verzekeraar | Ken uw klassiekers

In het klassieke Ohra/Goilo-arrest formuleert de Hoge Raad een rechtsverwerkingsregel voor verzekeraars, die tot op de dag van vandaag van belang is voor de praktijk.
Lees verder
24 april 2023
Cassatie Financial Litigation

Hoge Raad: oordeel Ondernemingskamer in SNS-zaak blijft in stand

Op vrijdag 21 april 2023 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in de cassatieprocedure tussen de minister van Financiën en een groot aantal onteigende houders van achtergestelde obligaties en leningen met betrekking tot SNS Reaal en SNS Bank. De Hoge Raad heeft het cassatieberoep van de minister van Financiën verworpen.
Lees verder
20 april 2023
Cassatie

Jaarverslag Hoge Raad 2022

In het jaarverslag 2022 van de Hoge Raad worden de belangrijkste cijfers en gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rij gezet. Op deze wijze legt de Hoge Raad publiekelijk verantwoording af over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor in het jaar 2022 zijn ingezet.
Lees verder
6 april 2023
Cassatie Procederen in hoger beroep

Vernietiging van een tussenvonnis | Procederen in hoger beroep

In een tussenvonnis wordt in het dictum nog geen definitief einde gemaakt aan (een gedeelte van) het voorliggende geschil. In beginsel kan tegen een tussenvonnis niet direct hoger beroep worden ingesteld.
Lees verder
31 maart 2023
Arbeidsrecht Ken uw klassiekers

ABN AMRO/Malhi | Ken uw klassiekers

In het arrest ABN AMRO/Malhi heeft de Hoge Raad zich gebogen over de vraag onder welke omstandigheden een uitzendkracht een werknemer van de inlener is geworden.
Lees verder