vacature HR-manager
19 februari 2019
Leestijd: 1 minuten

Zuivering van schuldenaarsverzuim, hoe zit het ook alweer?

Eenmaal in verzuim, kan de schuldenaar de inzet van contractuele remedies door de schuldeiser voorkomen door de schuldeiser alsnog behoorlijke nakoming én betaling van de tijdens het verzuim verschuldigd geworden schadevergoeding en kosten aan te bieden. Artikel 6:86 BW biedt hem de mogelijkheid om zijn verzuim langs die weg te zuiveren. Als de schuldeiser een dergelijk aanbod ten onrechte weigert, staat dat niet aan zuivering van het schuldenaarsverzuim in de weg. Dat werpt de vraag op wanneer een dergelijk zuiveringsaanbod toereikend kan worden geacht. Dat is een lastige vraag als tussen partijen onduidelijkheid of onenigheid bestaat over de omvang van de te vergoeden schade en kosten.

In zijn arrest van 7 december 2018 (ECLI:NL:HR:2018:2255) formuleert de Hoge Raad een nieuwe maatstaf voor de beoordeling van de vraag of het zuiveringsaanbod van de schuldenaar toereikend is. In het artikel analyseert Hugo Boom de regeling van artikel 6:86 BW in het licht van voornoemd arrest, waarbij hij in gaat op de vraag in hoeverre de nieuwe beoordelingsmaatstaf van de Hoge Raad duidelijkheid voor de praktijk creëert.