29 mei 2020
Leestijd: 5 minuten

Wijzigingen in de Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid

Vorige en deze week heeft het kabinet een aantal wijzigingen in de tot 1 juni a.s. geldende Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (‘NOW 1’) en de beoogde inhoud van de vanaf 1 juni a.s. geldende NOW 2 gepubliceerd. Eerder heeft het kabinet in NOW 1 wijzigingen aangebracht.

Wij zetten een en ander – naar de stand van vandaag – hierna op een rij.

Let op: de gewijzigde voorwaarden van NOW 1 kunnen voor sommige werkgevers die daarvan nog geen gebruik konden of wilden maken aanleiding zijn om alsnog een aanvraag te doen. De termijn voor het doen van een aanvraag is met enkele dagen verlengd tot 5 juni a.s.

NOW 1

In NOW 1 worden met terugwerkende kracht de onderstaande wijzigingen aangebracht. Deze wijzigingen zijn gepubliceerd op de website van de Rijksoverheid.

 • Als de loonsom van een werkgever over de periode maart 2020 tot en met mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020 (waarbij de loonsom in april en mei 2020 is gemaximeerd op de loonsom van maart 2020), wordt deze tot uitgangspunt genomen voor de berekening van de subsidiehoogte bij de vaststelling De (berekening van de) bevoorschotting wijzigt niet. De nieuwe rekenmethode wordt automatisch toegepast op werkgevers met een hogere gemiddelde loonsom in maart tot en met mei dan in januari.
 • Een eventuele in januari 2020 betaalde dertiende maand zal door het UWV bij de vaststelling van de subsidie uit de loonsom worden gefilterd.
 • Ondernemingen die in 2019 of januari 2020 een andere onderneming of een onderdeel van een onderneming hebben overgenomen en daardoor een niet-representatieve omzet hebben in de referteperiode, krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de alternatieve omzetberekeningsmethode die reeds geldt voor bedrijven die na 1 januari 2019 zijn gestart. Als referteperiode voor de omzet van deze bedrijven gelden dan de hele kalendermaanden gelegen tussen de dag van de overgang en 29 februari 2020, omgerekend naar een gemiddelde over 3 maanden. De referteperiode moet minimaal 1 maand bedragen.
 • Het overleggen van een accountantsverklaring bij de vaststellingsaanvraag wordt verplicht voor bedrijven die een voorschot van € 100.000 of meer, dan wel een vastgestelde subsidie van € 125.000 of meer ontvangen. Wanneer geen accountantsverklaring wordt overgelegd terwijl daartoe wel een verplichting bestaat, krijgt de werkgever 14 weken deze alsnog te overleggen. Daarna wordt de subsidie op nihil gesteld.
 • De vaststellingsaanvragen van bedrijven die niet verplicht zijn tot het overleggen van een accountantsverklaring worden steekproefsgewijs gecontroleerd. Bedrijven die een voorschot van € 20.000 of meer, dan wel een vastgestelde subsidie van € 25.000 of meer hebben ontvangen, zijn verplicht bij de vaststellingsaanvraag een verklaring van een derde – bijvoorbeeld een administratiekantoor, financieel dienstverlener, of brancheorganisatie – te overleggen die de omzetdaling bevestigt.
 • De vaststellingsaanvraag voor NOW 1 kan vanaf 6 oktober a.s. worden ingediend. De termijn voor het indienen van de vaststellingsaanvraag voor bedrijven die verplicht zijn een accountantsverklaring te overleggen wordt verlengd tot 38 weken na deze datum – voor de overige bedrijven blijft dit 24 weken.

Eerder (per 1 mei jl.) is de NOW 1 al op de volgende punten gewijzigd:

 • Werkmaatschappijen met eigen rechtspersoonlijkheid die deel uitmaken van concerns met minder dan 20% omzetverlies kunnen individueel een subsidieaanvraag doen op basis van hun individuele omzetdaling, als die 20% of hoger is. Daaraan zijn enkele bijzondere voorwaarden verbonden: (a) er moet een overeenkomst zijn met de belanghebbende vakbonden over werkbehoud, (b) het concern waarvan de werkmaatschappij deel uitmaakt dient te verklaren over 2020 geen bonussen te zullen toekennen en tot aan de vaststelling van de jaarrekening in 2021 geen dividend uit keren of eigen aandelen te zullen terugkopen en (c) de activiteiten van de werkmaatschappij mogen niet voor meer dan de helft bestaan uit het terbeschikking stellen van arbeidskrachten binnen de groep.
 • Werkgevers die de subsidie aanvragen stemmen in met het openbaar maken van de aan het UWV verstrekte informatie. Bedrijfsgevoelige informatie wordt uitgezonderd.
 • Werkgevers zijn niet langer verplicht een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren, een buitenlands rekeningnummer volstaat.
 • Er vindt geen verrekening plaats van de NOW-subsidie met eventueel ontvangen loonkostensubsidie.

NOW 2

Onder NOW 2 kunnen werkgevers over de maanden juni, juli, augustus en september 2020 een tegemoetkoming voor de loonkosten ontvangen. Er wordt naar gestreefd om aanvragen onder NOW 2 per 6 juli 2020 voor werkgevers open te stellen.

Het kabinet heeft voor NOW 2 de onderstaande voorgenomen wijzigingen ten opzichte van NOW 1 aangekondigd. Voor het overige zullen – vooralsnog – dezelfde voorwaarden gelden als onder NOW 1.

 • De refertemaand voor de loonsom wordt maart 2020.
 • Om in aanmerking te komen voor steun onder NOW 2 moet sprake zijn van een verwachte omzetdaling van tenminste 20% over een periode van drie maanden vanaf 1 juni, 1 juli, of 1 augustus 2020. Voor bedrijven die ook gebruik maakten van NOW 1 moet het gekozen tijdvak aansluiten op het vorige tijdvak.
 • De forfaitaire opslag op de loonkosten wordt verhoogd naar 40%, ten opzichte van 30% onder NOW 1.
 • Bedrijven moeten bij hun aanvraag verklaren dat zij in het geval van een collectief ontslag ten minste vier weken zullen overleggen met de vakbonden voor zij een ontslagaanvraag indienen.
 • De ‘boete’ op bedrijfseconomisch ontslag wordt 100%, in plaats van 150%, van het loon van de ontslagen werknemer(s). Daarnaast komt een nieuwe boete: over collectieve ontslagen van 20 werknemers of meer dient overeenstemming te worden bereikt met de vakbonden of ondernemingsraad, op straffe van vermindering van het totale subsidiebedrag met 5% van dat subsidiebedrag.
 • Bedrijven die gebruikmaken van NOW 2 en voor wie de verplichting geldt een accountantsverklaring te overleggen is het over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021, niet toegestaan dividenden uit te keren, bonussen aan bestuurders te betalen of eigen aandelen in te kopen.
 • Voor werkgevers wordt een inspanningsverplichting opgenomen om hun werknemers te stimuleren aan bij- of omscholing te doen.

De aangekondigde wijzigingen van NOW 1 en de inhoud van NOW 2 kunnen nog aan verandering onderhevig zijn. Deze week wordt in de Tweede Kamer over NOW 2 gedebatteerd. Wanneer NOW 2 zal worden gepubliceerd is nog niet bekend.

Eerder publiceerde de Sectie Arbeidsrecht van BarentsKrans een Q&A over het arbeidsrecht en het coronavirus, waarin ook niet NOW-gerelateerde vragen aan de orde komen. Deze zal naar aanleiding van de publicatie van de aangepaste NOW 1-regeling worden geüpdatet en na de publicatie van de NOW 2-regeling opnieuw.