Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zonder ‘proeftijd XL’ naar de Eerste Kamer
7 februari 2019
Leestijd: 3 minuten

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) zonder ‘proeftijd XL’ naar de Eerste Kamer

Op 5 februari jl. is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) met een kleine meerderheid (81 stemmen) door de Tweede Kamer aangenomen. De mogelijkheid om een proeftijd van 5 maanden op te nemen in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd (ook wel ‘proeftijd XL’ genoemd) is uit de WAB geschrapt, maar de overige onderdelen zijn nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd. De WAB verricht noodzakelijk onderhoud aan de WWZ, die in 2015 in werking trad en onder meer het gesloten stelsel van ontslaggronden introduceerde. Het voornaamste doel van de WAB is om de kosten- en risicoverschillen tussen ‘flex  en vast’ te verminderen. 

Procedure voorafgaand aan de indiening van de WAB

Voorafgaand aan de indiening van de WAB is vanuit verschillende hoeken gereageerd op het concept wetsvoorstel van 9 april 2018. Zo is tijdens de internetconsultatie door de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en de Vereniging voor Arbeidsrecht (VAAN-VvA) uitvoerig ingegaan op diverse onderdelen van de WAB. VAAN-VvA ondersteunt de invoering van de cumulatiegrond, die bijdraagt aan de doelstelling van de WWZ om “vast minder vast’ te maken, net als het terugbrengen van de duur van de ketenregeling van twee naar de oorspronkelijke drie jaar. Wel heeft zij bedenkingen bij de mogelijkheid van een proeftijd van 5 maanden.

Op 11 oktober 2018 heeft de Raad van State een kritisch advies over de WAB uitgebracht. De Raad heeft geadviseerd de regelgeving voor payrolling en de verlengde proeftijd uit het wetsvoorstel te schrappen omdat het volgens de Raad onwaarschijnlijk is dat deze maatregelen effectief zullen zijn. De cumulatiegrond en de aanpassingen van de regeling voor de transitievergoeding kunnen volgens de Raad wel bijdragen aan meer balans op de arbeidsmarkt.

WAB in de Tweede Kamer

De Minister heeft het wetsvoorstel vervolgens op 9 november 2018 zonder noemenswaardige wijzigingen bij de Tweede Kamer ingediend. In zijn toelichting geeft hij toe dat de WAB op zichzelf de verschillen tussen vast en flex niet kan laten verdwijnen, maar onderdeel is van een breder pakket aan maatregelen die beogen de balans op de arbeidsmarkt te verbeteren. Hiermee doelt hij op de regelgeving over zzp-ers en de loonbetalingsverplichtingen van werkgevers in verband met arbeidsongeschiktheid. Ook heeft de Minister op advies van VAAN-VvA een onafhankelijke commissie ingesteld om een toekomstbestendige wettelijke regeling van arbeid en inkomenszekerheid te ontwerpen. Deze commissie is gevraagd om voor 1 november 2019 een advies uit te brengen.

Na o.a. het Rondetafelgesprek van 3 december 2018 waarin wetenschappers, juristen (onder wie Max Keulaerds), sectorvertegenwoordigers en sociale partners door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn gehoord, zijn nog diverse amendementen en moties ingediend. Hierover is op 5 februari jl. eveneens door de Tweede Kamer gestemd. De WAB is aangenomen, inclusief enkele amendementen. De voornaamste daarvan is het amendement tot het schrappen van de verlengde proeftijd.

Voor de fijnproevers verwijzen wij naar een overzicht van alle kamerstukken op de website van de Eerste Kamer, die nu over de WAB zal oordelen. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de wet is 1 januari 2020. Wij houden u op de hoogte.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ireen Castenmiller-van Hoorn