27 oktober 2016
Leestijd: 4 minuten

Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB

Het Uniform Herstelkader Rentederivaten MKB is afgelopen zomer in werking getreden. Het Herstelkader bepaalt hoe ABN AMRO, ING, SNS, Van Lanschot en inmiddels ook Rabobank en Deutsche Bank beoordelingen en eventuele herstelacties moeten uitvoeren om MKB-klanten waarmee zij rentederivatencontracten hebben afgesloten te compenseren.

Om voor herstel onder het Herstelkader in aanmerking te komen, gelden vier vereisten. De MKB-klant:

  1. is een rentederivaat met een deelnemende bank aangegaan;
  2. had tussen 1 april 2011 en 1 april 2014 een ‘lopend’ rentederivaat (in deze gevallen onderneemt de Bank actie) of had een rentederivaat dat zonder voortijdige beëindiging zou hebben doorgelopen tot na 1 april 2011 (klanten moeten zelf in actie komen).
  3. wordt als niet-professionele belegger aangemerkt; en
  4. wordt als niet-deskundige belegger aangemerkt.

Een natuurlijke persoon wordt steeds gezien als niet-professionele belegger, maar voor een bedrijf is de drempel van professionaliteit snel gehaald. Hiervoor moet worden voldaan aan twee van de drie volgende omvangvereisten:(a) het balanstotaal is ten minste € 20 miljoen, (b) de omzet is ten minste € 40 miljoen of (c) het totaal eigen vermogen is ten minste € 2 miljoen. De klant wordt daarbij niet op individueel niveau beoordeeld, maar op het niveau van de Groep waarvan hij deel uitmaakt. Daaronder vallen alle rechtspersonen en vennootschappen die in een economische eenheid organisatorisch zijn verbonden, wat het begrip ruimer maakt dan uitsluitend “groepsvennootschappen”.

Ook wordt al snel aangenomen dat een klant deskundig is. Wanneer een klant een balanstotaal van € 10 miljoen of meer heeft en de actiefzijde van de balans voor ten minste 80% bestaat uit vastgoed, financiële activa gerelateerd aan vastgoed en/of effecten, wordt een klant als deskundig aangemerkt. Dat is ook zo als de klant beschikt over een treasury-statuut en/of de klant de beschikking had over een directie of personeel met ten minste vijf jaar specialistische treasury-ervaring.

Verder worden er eisen gesteld aan de lening en het rentederivaat. Zo moet het rentederivaat afhangen van dezelfde financiële grootheden als de referentierente (zoals Euribor of Libor) van de onderliggende lening en dienen het rentederivaat en de onderliggende lening te zijn afgesloten bij dezelfde bank of bij banken die behoren tot dezelfde groep.

Herstelstappen uniform herstelkader rentederivaten

Wanneer het Herstelkader van toepassing is, vindt het herstel in vier stappen plaats:
Stap 1: de zeer complexe derivaten worden waar nodig omgezet in meer voorkomende derivaten (rentecap, rentecollar en renteswap);
Stap 2: rentederivaten worden in overeenstemming gebracht met de onderliggende financiering door technische onvolkomenheden weg te nemen. De invulling van dit herstel is afhankelijk van het type rentederivaat.
Stap 3: de MKB-klant ontvangt van de bank een coulancevergoeding die bestaat uit een percentage van de omvang van het rentederivaat maar nooit meer is dan € 100.000,;
Stap 4: de MKB-klant wordt door de bank vergoed voor eventuele toegepaste verhogingen van de renteopslag.

Uitvoering herstelkader rentederivaten

Voor de inrichting van het uitvoeringsproces wordt gebruik gemaakt van een ‘pilot-fase’ van circa twee tot drie maanden. Op het moment van deze publicatie zijn nog geen aanvullingen of uitwerkingen bekend geworden.

De banken moeten de MKB-klanten die onder het toepassingsbereik van het Herstelkader vallen per brief informeren over het Herstelkader en het (eventueel) aan de MKB-klant toekomende Herstel. De klant dient vervolgens te beslissen of hij het door de bank vastgestelde Herstel zal aanvaarden. De banken hoeven niet uit zichzelf de MKB-klanten met een rentederivaat dat zonder voortijdige beëindiging zou hebben doorgelopen tot na 1 april 2011 te informeren. Deze klanten hebben een termijn van 6 maanden na publicatie van het Herstelkader om zich bij de banken aan te melden.

Indien de klant het Herstel aanvaart, verleent hij de bank algehele en finale kwijting ter zake alle klachten en aanspraken in verband met het rentederivaat. De klant zal daarom – samen met zijn advocaat – moeten beoordelen wat de kansen van een juridische procedure zijn, welke schade hij daarin vergoed kan krijgen en hoe dit zich verhoudt met het aangeboden Herstel. Wanneer een MKB-klant het van de bank ontvangen voorstel niet aanvaardt, is hij – evenals de bank – niet gebonden aan de in het Herstelkader omschreven regeling.
Ook indien tussen de bank en de klant vaststellingsovereenkomsten of bindende einduitspraken tot stand zijn gekomen, dient de bank de klant deel te laten nemen aan het Herstelkader. Wanneer de klant op grond van het Herstelkader vervolgens recht heeft op een hogere vergoeding, kan hij aanspraak maken op het meerdere. Vaststellingsovereenkomsten of einduitspraken in het voordeel van de bank worden in dat opzicht terzijde geschoven. Mocht uit het Herstelkader een lagere financiële vergoeding voortvloeien, dan heeft dit geen gevolgen voor de klant.

Onze advocaten adviseren u graag over de vraag of uw bedrijf voor herstel onder het Herstelkader in aanmerking komt en zo ja, of dit de beste oplossing is om uw schade te verhalen.