6 oktober 2017
Leestijd: 2 minuten

Rechtmatige invulling meervoudig onderhandse aanbesteding

In een recent gepubliceerd advies heeft de Commissie van Aanbestedingsexperts beschreven hoe een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure moet zijn vormgegeven zodat wordt voldaan aan het gelijkheids-, transparantie- en gelijkheidsbeginsel.

Volgens de Commissie moet een aanbestedende dienst zoveel mogelijk aansluiten bij de regels voor Europese aanbestedingsprocedures. Dat betekent meer concreet dat:

  • alle ondernemers op hetzelfde moment moeten worden uitgenodigd;
  • de inschrijvingen moeten worden beoordeeld op basis van een zo objectief mogelijk beoordelingssysteem, waarbij het voor alle inschrijvers volstrekt duidelijk is aan welke kwaliteitseisen zij moeten voldoen;
  • het beoordelingssysteem aan de uitgenodigde ondernemingen bekend moet worden gemaakt vóórdat de inschrijvingen worden ingediend;
  • de aanbestedende dienst op basis van de door inschrijvers verstrekte inlichtingen en bewijsstukken kan beoordelen dat is voldaan aan de eisen en gunningscriteria;
  • aan alle inschrijvers een gunningsbeslissing wordt gezonden waarin alle relevante redenen voor de gunning zijn beschreven. Daarbij kan niet worden volstaan met een weergave van uitsluitend de toegekende scores, maar moet daadwerkelijk worden toegelicht waarom bepaalde scores zijn toegekend;
  • een effectieve rechtsbescherming moet worden geboden tegen de gunningsbeslissing door middel van een bezwaartermijn.

Inschrijvers die worden uitgenodigd voor een meervoudig onderhandse procedure doen er goed aan te controleren of de aanbestedende dienst op de juiste wijze vorm geeft aan de procedure. Zo niet, dan is het raadzaam hierover vragen en bezwaren in te dienen bij de aanbestedende dienst. In ieder geval vóór de eerste nota van inlichtingen, zodat in een eventueel kort geding geen rechten worden verwerkt.