17 juli 2017
Leestijd: 1 minuten

Reactie op wets­voorstel ruimte voor duurzaamheids­initiatieven

BarentsKrans heeft in samenwerking met LTO Nederland gereageerd op het wetsvoorstel “ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven”, waarover het Ministerie van Economische Zaken een internetconsultatie had georganiseerd. Met dit wetsvoorstel kunnen partijen voorstellen voor duurzaamheidsinitiatieven ter goedkeuring aan de minister voorleggen. De minister kan het voorstel, afhankelijk van het bestaande draagvlak en de effecten op duurzaamheid, maatschappij en de marktwerking, tot regelgeving verheffen.

Een wet alleen brengt nog geen duurzame ontwikkeling tot stand. Hiervoor zijn ondernemers, consumenten en burgers nodig. Overheid en bedrijfsleven hebben dus een gedeelde verantwoordelijkheid.

Met het wetsvoorstel wil de wetgever meer ruimte geven aan ondernemingen om in gezamenlijkheid duurzaamheidsinitiatieven te ontplooien. Dergelijke gezamenlijk ontplooide initiatieven kunnen op mededingingsrechtelijke bezwaren stuiten, indien als gevolg van de samenwerking de concurrentie wordt beperkt. Door duurzaamheidsinitiatieven in regelgeving op te nemen, worden deze vanwege hun overheidskarakter buiten de werkingssfeer van het mededingingsrecht gehouden.

Joost Fanoy en Gijs van Midden hebben namens BarentsKrans meegeschreven aan de reactie. Voor nadere vragen of informatie, kunt u contact met hen opnemen.

Bekijk de reactie (.pdf)