26 januari 2015
Leestijd: 3 minuten

Tijdelijk klachtenloket rentederivaten MKB bij Kifid geopend!

Het klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid) heeft vandaag (maandag 26 januari 2015) het tijdelijk loket voor de behandeling van geschillen tussen kleine MKB-bedrijven en banken over rentederivaten geopend. Deze klachtenvoorziening wordt op verzoek van de Nederlandse vereniging van banken (NVB) aan betrokken ondernemers aangeboden. De regelementen voor de procedures bij dit tijdelijk loket zijn ook gepubliceerd. Maar nog lang niet alles is duidelijk.

Wat wel duidelijk is, is wie kan klagen. Het moet gaan om een natuurlijk persoon of een rechtspersoon, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die aan twee voorwaarden voldoet. Hij/zij mag niet meer dan 50 werknemers in dienst hebben en de jaaromzet of jaarlijks balanstotaal mag niet hoger zijn dan € 10 miljoen.

Ook is duidelijk waarover geklaagd kan worden. Het moet gaan om een geschil over een rentederivaat dat is afgesloten in het kader van zakelijke kredietverlening en waarvan de looptijd op 1 april 2014 nog niet was geëindigd. Wat dat betekent voor geschillen over rentederivaten waarvan de theoretische looptijd op 1 april 2014 nog niet was geëindigd, maar waarbij de klant tussentijds zijn verlies heeft genomen of tussentijds wijzigingen zijn aangebracht, zal duidelijk moeten worden in de jurisprudentie van de Geschillencommissie en Commissie van Beroep rentederivaten.

Een complicatie is bovendien dat het reglement bepaalt dat de Geschillencommissie rentederivaten alleen klachten kan behandelen “indien op het onderwerp van die Klacht Nederlands recht van toepassing is”. Er zijn hele batterijen rentederivaten waarop juist nadrukkelijk geen Nederlands recht van toepassing is en waarvoor de klager dus helemaal niet bij het tijdelijk loket terecht kan.

Maar zelfs tegen wie geklaagd kan worden is nog niet duidelijk. Gezien het feit dat Kifid zelf nadrukkelijk op de website zet dat de klachtenvoorziening wordt aangeboden op verzoek van de NVB, zou je verwachten dat tegen alle bij de NVB aangesloten banken kan worden geklaagd. Maar niets is minder waar. De reglementen kennen een definitiebepaling met meerdere voorwaarden. Allereerst moet het gaan om klachten tegen een in het Kifid-register ingeschreven bank of beleggingsonderneming. Die voorwaarde is eenvoudig: dat zijn alle relevante marktpartijen. Maar vervolgens moet die marktpartij ook nog eens het Reglement rentederivaten hebben onderschreven én de bindende werking van de uitspraken op grond van dat Reglement rentederivaten hebben aanvaard. Wie dat zijn en of er marktpartijen zijn die wel het Reglement onderschrijven, maar niet de bindende werking of omgekeerd, wordt nergens duidelijk. In het op de website van Kifid gepubliceerde register is het in elk geval niet vermeld. Telefonische navraag bij het Kifid leverde vooralsnog geen antwoord op.

Tot slot

Tot slot is een bijzonder aandachtspunt dat bij het tijdelijke klachtenloket (anders dan in de normale geschillenprocedure) de financiële instelling een tegenvordering kan instellen tegen de Klant. Dat kan tot maximaal een bedrag van € 1 miljoen. De regelementen maken overigens niet duidelijk of die reconventionele vordering ook met de rentederivaten te maken moet hebben.