Inval ACM? Verwijder nooit uw WhatsApp-chats (of overige stukken)!
19 december 2019
Leestijd: 3 minuten

Inval ACM? Verwijder nooit uw WhatsApp-chats (of overige stukken)!

De Autoriteit Consument & Markt (hierna: de ‘ACM’) heeft op 10 december 2019 een boete opgelegd aan een onderneming vanwege het verwijderen van WhatsApp-chats tijdens een inval. De boete bedraagt 1,84 miljoen euro. Wat is er gebeurd?

Bevoegdheid ACM tot het doen van een inval

De ACM is belast met het toezicht op de naleving van de Mededingingswet. In dat kader is de ACM onder andere bevoegd om onaangekondigd bedrijven te bezoeken en onderzoek te doen, inlichtingen te vragen van personen, documenten in te zien, andere zaken te onderzoeken en monsters te nemen.

Medewerkingsplicht voor onderneming

Op het moment dat de ACM een onderzoek doet is een ieder verplicht alle medewerking te verlenen die de ACM redelijkerwijs mag vragen van de onderneming. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de onderneming inzage moet verschaffen in gegevens en bescheiden die redelijkerwijs nodig voor het onderzoek.

Binnen dat kader worden mobiele telefoons ook aangemerkt als gegevensdrager. Dat betekent dat, indien de ACM daarom vraagt, inzage verschaft moet worden in de gegevens die staan op een mobiele telefoon.

Schending medewerkingsplicht leidt tot risico op boete

Indien een onderneming weigert mee te werken aan het onderzoek, door bijvoorbeeld geen inzage te verschaffen in gegevens en bescheiden, dan mag de ACM een boete opleggen. Deze boete betreft maximaal € 900.000,-, of indien dat meer is, maximaal 1% van de jaaromzet van de onderneming.

Boete voor verwijderen en verlaten WhatsApp-chats

Uit de boete die de ACM op 10 december 2019 heeft opgelegd volgt dat ook het verwijderen van WhatsApp-chats en het verlaten van WhatsApp-groepen is aan te merken als een schending van de medewerkingsplicht. In dit geval heeft een aantal medewerkers van de onderneming een aantal WhatsApp-chats verwijderd, nadat zij waren gewezen op hun medewerkingsplicht en (waarschijnlijk) ook een niet-wisverklaring was verschaft. Daarnaast hebben zij een aantal WhatsApp-groepen verlaten. Een deel van de gegevens die in deze chats stond, heeft de ACM niet meer terug kunnen vinden in het wel beschikbare materiaal.

Verlaging van de oorspronkelijke boete

Door de handelswijze van de medewerkers heeft de ACM niet kunnen beoordelen of de gegevens in deze chats relevant waren voor haar onderzoek. Hierdoor is mogelijk bewijs vernietigd. De ACM concludeert dat de onderneming hierdoor de medewerkingsplicht heeft geschonden en stelt een basisboete vast op € 2,3 miljoen. Doordat de onderneming na de inval op verregaande wijze medewerking heeft verleend, door bijvoorbeeld het zelf melden en erkennen van genoemde feiten en het verstrekken van aanvullende bewijsmiddelen, heeft de ACM de basisboete verminderd. De basisboete is verminderd met 20%, waardoor de onderneming een boete van € 1,84 miljoen moet betalen.

Met andere woorden: als de ACM bij uw onderneming een inval doet, verwijder dan nooit gegevens op uw mobiele telefoon (of andere papieren/digitale gegevens)! Gebruik uw mobiele telefoon enkel nog om direct een van onze advocaten te bellen.