Persoonsgegevens doorspelen
20 juli 2020
Leestijd: 2 minuten

Doorgeven van persoonsgegevens aan de VS na Schrems II

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft donderdag een belangrijke uitspraak gedaan over doorgifte van persoonsgegevens buiten de Europese Unie. In de uitspraak oordeelt het Hof dat de goedkeuring door de Europese Commissie van het zogenaamde ‘Privacy Shield’-regime voor de uitvoer van gegevens naar de VS, ongeldig is. Er werd al een tijdje uitgekeken naar dit arrest, dat een vervolg is op een eerdere uitspraak en waarin het Hof de voorganger van Privacy Shield, ‘Safe Harbor’, al eens ongeldig had verklaard. Gevolg van de uitspraak is ten eerste dat uitvoer van gegevens naar de Verenigde Staten op basis van Privacy Shield niet langer rechtmatig is.

Modelcontracten

In de uitspraak wordt ook ingegaan op uitvoer van gegevens op basis van de modelcontracten van de Europese Commissie. Op zich blijft de mogelijkheid om van deze contracten gebruik te maken bestaan. Wel onderstreept het Hof dat moet worden vastgesteld of de partij met wie de overeenkomst wordt aangegaan, deze ook daadwerkelijk kan naleven in het licht van de op haar van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen.

Het Hof trekt over deze vraag in relatie tot de Verenigde Staten geen expliciete conclusie, maar impliciet kan uit de uitspraak worden afgeleid dat naleving van de overeenkomst door een in de VS gevestigde partij niet kan worden gegarandeerd. Dat zou betekenen dat uitvoer van gegevens naar de Verenigde Staten, maar ook naar andere landen buiten de EU, op basis van een dergelijke overeenkomst evenmin nog langer rechtmatig is. Het is de vraag hoe de toezichthoudende autoriteiten met de uitspraak om zullen gaan. De komende weken wordt hierover hopelijk meer duidelijk.

Wat te doen?

Het is verstandig om na te gaan in welke gevallen uw organisatie (al dan niet middels derden die als verwerker worden ingeschakeld) persoonsgegevens doorgeeft buiten de Europese Unie en op welke grondslag dit plaatsvindt.

Voor zover de doorgifte plaatsvindt op basis van Privacy Shield, moet hiervoor in ieder geval direct een alternatief gekozen worden.

Voor zover de doorgifte plaatsvindt op basis van de modelcontracten, zal van geval tot geval moeten worden afgewogen of dit (al dan niet voorlopig) nog aanvaardbaar is en welke alternatieven hiervoor eventueel beschikbaar zijn. Uiteraard zijn we graag behulpzaam bij die afweging.

Wij monitoren de ontwikkelingen in dit dossier nauwgezet en zullen een nadere update plaatsen zodra er meer duidelijk is.