compensatie ontslagvergoeding
5 juli 2018
Leestijd: 3 minuten

Compensatie voor ontslagvergoeding langdurige zieke werknemers nabij

Op donderdag 5 juli 2018 heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen waarmee werkgevers worden gecompenseerd die een ontslagvergoeding hebben betaald aan langdurig zieke werknemers. Deze compensatie zal met terugwerkende kracht gelden tot 1 juli 2015. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld, maar er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de Eerste Kamer het wetsvoorstel niet zal aannemen.

Inhoud compensatieregeling

 • Als een werkgever de arbeidsovereenkomst met een werknemer beëindigt wegens 104 weken arbeidsongeschiktheid en daarbij een ontslagvergoeding betaalt, heeft hij in beginsel aanspraak op een compensatie. Deze compensatie wordt door UWV aan de werkgever betaald.
 • De compensatie is gelijk aan de transitievergoeding, berekend per de dag na die waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was. Als een hogere ontslagvergoeding is betaald wordt dus alleen het deel gecompenseerd dat gelijk was aan de transitievergoeding per de dag na die waarop de werknemer 104 weken arbeidsongeschikt was.
 • Als tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid slechts beperkt loon is betaald en dat bedrag lager is dan de transitievergoeding, dan is de compensatie beperkt tot het tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid betaalde loon.
 • Het maakt niet uit hoe de arbeidsovereenkomst is beëindigd. Ook als een beëindigingsovereenkomst is gesloten met een werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid kan aanspraak op compensatie worden gemaakt.
 • De compensatie geldt ook voor betaalde ontslagvergoedingen in de periode vanaf 1 juli 2015.
 • De compensatieregeling wordt naar verwachting per 1 april 2020 opengesteld en zal via een aanvraagprocedure bij UWV lopen.
 • Het recht op compensatie vervalt als de aanvraag later dan zes maanden na de betaling van de ontslagvergoeding is ingediend.
 • Voor ontslagvergoedingen die in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020 zijn betaald geldt dat compensatieaanvragen van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020 kunnen worden ingediend.

Te verstrekken gegevens

Het is voor werkgevers zaak voldoende gegevens te bewaren – zeker voor “oude gevallen” – om een aanvraag voor de compensatie in te kunnen dienen. De regering heeft aangegeven dat de werkgever bij de aanvraag in ieder geval de volgende gegevens moet verstrekken:

1. De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.

2. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: documenten waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Dit kunnen zijn:

 • de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;
 • de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of
 • de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

3. Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

4. Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).

5. De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.

6. Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Als er vragen zijn over de inhoud van de compensatieregeling of de aanvraagprocedure, neem dan contact op met ons team Arbeidsrecht.