Lange Voorhout 3

Ecologische footprint

BarentsKrans wil haar ecologische footprint verkleinen en een toekomstbestendige organisatie zijn. We verduurzamen onze praktijk en maken bewuste keuzes, daarbij gaat onze aandacht uit naar:

  • Het verminderen van energie- en waterverbruik
  • Het duurzaam verwerken van afval, om grondstoffen te recyclen
  • De duurzame inkoop van materialen en verbruiksartikelen
  • Een zo duurzaam mogelijk vervoer van mens en middelen
  • De fysieke en mentale gezondheid van onze medewerkers
  • Het stimuleren van een duurzame levensstijl

De afgelopen jaren hebben we hierin stappen gezet. Zo heeft ons pand een BREEAM-certificaat voor duurzaamheid en maken we groene keuzes bij bijvoorbeeld de inkoop van onze catering. Daarnaast is ons streven om digitaal werken leidend te maken en daarmee ons papier gebruik verder te verminderen. Ook stimuleren we bijvoorbeeld het gebruik van openbaar vervoer.

Duurzaamheid heeft een vaste plek gekregen in onze organisatie. We maken onze impact op de planeet inzichtelijk met een CO2-footprint. BarentsKrans streeft ernaar haar ecologische footprint te reduceren en uiteindelijk zoveel mogelijk CO2-neutraal te worden.

Maatschappelijke impact

We stimuleren zowel zakelijke als persoonlijke ontwikkeling. Dit beperkt zich niet alleen tot onze collega’s en cliënten. We geloven in het delen van kennis en dat reikt verder dan het juridische vakgebied.

Sinds 2019 is BarentsKrans als hoofdsponsor betrokken bij JINC. Deze organisatie maakt zich samen met bedrijven en scholen sterk om jongeren met sociaaleconomische achterstand een goede uitgangspositie te geven en kansenongelijkheid op de arbeidsmarkt te verkleinen. Naast onze rol als sponsor dragen wij actief bij aan de doelen van JINC door bijvoorbeeld workshops te verzorgen.

ProBonoConnect

Toegang tot het recht en het verbeteren hiervan is door de Verenigde Naties vastgesteld als een van de SDG’s (Duurzame Ontwikkelingensdoelen). BarentsKrans is daarom al jarenlang aangesloten bij Pro Bono Connect, een bemiddelaar tussen maatschappelijke organisaties die juridische hulp nodig hebben en hier niet voldoende financiële middelen voor hebben, en advocatenkantoren die juridisch advies willen verlenen. Via Pro Bono Connect zetten onze advocaten en notarissen zich in voor uiteenlopende maatschappelijke projecten. Zo delen we actief onze juridische kennis.

Diversiteit en inclusie

BarentsKrans zet zich in voor een veilige, inclusieve werkomgeving, waar medewerkers zichzelf kunnen zijn. Een werkomgeving waar iedereen welkom is en zich thuisvoelt, ongeacht (culturele) achtergrond, geslacht, seksuele geaardheid, levensovertuiging of arbeidsbeperking.

We omarmen invloeden van verschillende (sub)culturen. Dat is niet alleen fijn voor onze mensen, maar ook voor onze cliënten. Het verruimt onze blik, draagt bij aan ons werkplezier en heeft een positieve impact op onze samenwerking.

We richten ons op drie speerpunten rondom diversiteit en inclusie: (i) gelijke kansen voor man en vrouw, (ii) ruimte voor culturele diversiteit en (iii) organisatiebrede steun aan de LHBTIQA+-gemeenschap.

Zo trainen we onze kantoorgenoten op het herkennen van onbewuste vooroordelen. Dit zorgt voor bewustwording in zowel ons aannamebeleid als onze beoordelingsgesprekken. Ook is ons kantoor partner van Bridges Network. Via dit netwerk kunnen biculturele rechtenstudenten op een laagdrempelige manier in contact komen met onze juristen.

Contact

BarentsKrans heeft een MVO-commissie, Cosima Stroeve is het aanspreekpunt van deze commissie. Vragen, suggesties en opmerkingen over het MVO-beleid van BarentsKrans kunnen gericht worden aan mvo@barentskrans.nl.