Belangrijkste wetswijzigingen voor financiële ondernemingen in 2015

Financiële regelgeving wordt voortdurend gewijzigd. Ook in 2015 gelden er nieuwe regels voor financiële ondernemingen. Zo zal de kring van personen die aan de geschiktheids- en betrouwbaarheidstoets moet voldoen worden uitgebreid, evenals de kring van personen die de bankierseed moet afleggen. Wij zetten een aantal belangrijke wetswijzigingen op een rij.

Toetsing geschiktheid en betrouwbaarheid

Op dit moment worden beleidsbepalers (bestuurders) en interne toezichthouders (commissarissen) van financiële ondernemingen getoetst op geschiktheid en betrouwbaarheid. Banken en verzekeraars moeten binnenkort ook medewerkers toetsen die direct onder de beleidsbepalers een leidinggevende functie vervullen en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden.

Het gaat bijvoorbeeld om de (eind)verantwoordelijk leidinggevende van degenen die de financiële transacties uitvoeren en de hoogste leidinggevende van de compliance, risk en auditfuncties. Andere personen die moeten worden getoetst zijn het hoofd juridische zaken en de (eind)verantwoordelijke voor vermogensbeheer, IT en P&O.

Banken en verzekeraars moeten de nieuwe kring personen zelf toetsen op geschiktheid en dienen hiervoor een beleid op te stellen. Bij geschiktheid gaat het erom of een medewerker voldoende kennis, vaardigheden en professioneel gedrag heeft voor de taken die hij uitoefent. Ondernemingen bepalen zelf welke eisen bij de betreffende functie passen.

Ondernemingen moeten ook onderzoek verrichten naar strafrechtelijke en toezichtantecedenten in openbare bronnen en databanken. Daarna zal DNB de medewerkers op betrouwbaarheid toetsen. Banken en verzekeraars hebben tot 1 april 2015 om deze beleidswijziging door te voeren.

Bankierseed

Beleidsbepalers en interne toezichthouders van financiële ondernemingen moeten een eed of belofte afleggen. Deze verplichting gaat in 2015 daarnaast gelden voor medewerkers van financiële ondernemingen van wie de werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden. Ook medewerkers die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten zullen de eed of belofte af moeten leggen. In de praktijk zal bijvoorbeeld een adviseur over hypothecair krediet de bankierseed afleggen. Financiële ondernemingen moeten per 1 april 2015 aan de nieuwe regelgeving voldoen.

Register voor ‘lichte’ beheerders van beleggingsinstellingen

Op beheerders van beleggingsinstellingen rust in beginsel een vergunningplicht. Dat is niet het geval als de beheerder gebruik maakt van het zogenoemde ‘lichte regime’. Onder het lichte regime moeten wel bepaalde meldingen worden gedaan en moet informatie aan de toezichthouders worden verstrekt. Beheerders die onder het lichte regime vallen zijn per 1 januari 2015 in het openbare register van de AFM opgenomen. Het wordt hierdoor voor beleggers mogelijk om te controleren of de beheerder zich heeft gemeld bij de AFM en of gebruik wordt gemaakt van het lichte regime.

Concernfinancieringsmaatschappijen

Verder geldt er nieuwe regelgeving voor concernfinancieringsmaatschappijen. Het gaat dan om ondernemingen die gelden aantrekken van buiten het concern en de gelden doorlenen binnen het concern. Voor deze activiteiten is geen bankvergunning nodig als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Deze voorwaarden zijn per 1 januari 2015 aangescherpt om omzeiling van de vergunningplicht te voorkomen.

Zorg er voor dat uw onderneming voldoet aan de nieuwe regelgeving!

Meer artikelen over:Financieringen