Wet toezicht kredietunies aangenomen!

Meer artikelen over:Financieringen
Gidget Brugman
Gidget Brugman Advocaat / partner

Deze week heeft de Tweede Kamer unaniem het wetsvoorstel Wet toezicht kredietunies (Wtk) aangenomen. Ons team Alternatieve Financieringen van ons kantoor dat betrokken is geweest bij dit voorstel, is hierover zeer verheugd. Met deze wet wordt het niet alleen makkelijker om een kredietunie op te richten, maar wordt ook de betekenis van alternatieve financieringsbronnen voor de maatschappij onderkend. De Wtk wordt opgenomen in de Wet op het financieel toezicht.

De Wtk voorziet in een vergunningstelsel voor en doorlopend toezicht op kredietunies door DNB. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen kredietunies met beperkte omvang en overige kredietunies. Het uitgangspunt is dat een kredietunie een vergunningplicht heeft. Kredietunies van beperkte omvang worden echter vrijgesteld van die vergunningplicht. Een kredietunie van beperkte omvang is een kredietunie waarbij het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden kleiner is dan EUR 10 miljoen. Met opvorderbare gelden wordt bedoeld gelden die op enig moment moeten worden terugbetaald en waarvan op voorhand duidelijk is welk bedrag moet worden betaald, bijvoorbeeld leningen en spaargelden.Voor de overige kredietunies geldt dat zij een vergunning van DNB dienen te hebben. Dat betekent dat deze kredietunies dienen te voldoen aan een aantal (prudentiële) eisen ten aanzien van onder meer de geschiktheid en betrouwbaarheid van beleidsbepalers, een beleid gericht op integere bedrijfsvoering, een minimum aantal dagelijkse beleidsbepalers (tenminste twee), een minimum bedrag aan eigen vermogen (EUR 500.000), solvabiliteit en liquiditeit. Kort gezegd bevat de Wtk een lichtere variant van de bankvergunning voor kredietunies.

De Wtk voorziet tevens in een maximum. Kredietunies waarvan het totaal aan aangetrokken opvorderbare gelden meer dan EUR 100 miljoen bedragen en die meer dan 25.000 leden hebben, dienen een door DNB verleende reguliere bankvergunning te hebben.

Naast een kredietunie in de zin van de Wtk bestaat nog steeds de mogelijkheid om als kredietunie middelen aan te trekken door middel van perpetuele certificaten. Deze certificaten zijn eeuwigdurend en geven geen recht op aflossing. Deze kredietunies vallen nog steeds buiten de Wet op het financieel toezicht en ook buiten de Wtk.

Ons kantoor biedt een “Kredietunie pakket” aan voor het oprichten en beheren van kredietunies, zowel kredietunies ‘nieuwe stijl’ (volgens de Wtk) als ‘oude stijl’ (met perpetuele certificaten). Het “Kredietunie pakket” bestaat uit een stappenplan, documentatie en begeleiding en vergemakkelijkt daardoor voor de oprichters het gehele proces aanzienlijk. Voor het “Kredietunie pakket” kunt u contact opnemen met de sectie Financieel recht, 070 3760609.