Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen: houvast bij bescherming knowhow

Jaap Bremer
Jaap Bremer - Neem contact op Advocaat / partner

Stelt u zich voor: een voormalig werknemer gaat aan de slag bij een concurrent. Of de fabrikant van uw product gaat ook voor een concurrent produceren. Hoe zorgt u ervoor dat de ex-werknemer of producent geen misbruik maakt van uw vertrouwelijke informatie? Dezelfde vraag speelt wanneer u samen met een concurrent een nieuw product gaat ontwikkelen en in dat kader knowhow deelt. Het is voor ondernemingen van levensbelang dat hun bedrijfsgeheimen in deze situaties beschermd zijn. De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen biedt hiertoe meer houvast. Deze wet is op 23 oktober 2018. in werking getreden.

Wat zijn bedrijfsgeheimen?

Bedrijfsgeheimen (trade secrets) behoren tot de meest waardevolle strategische assets van een bedrijf. Het kan gaan om technische informatie, zoals het bekende zoekalgoritme van Google of het Coca-Cola recept. Het kan ook gaan  om niet-technische informatie zoals klanten- en leveranciersbestanden, bedrijfsplannen, marktonderzoeken en marketingstrategieën. Deze informatie is uniek voor de activiteiten van een onderneming en levert een belangrijk concurrentievoordeel op. Als deze informatie echter in handen van een concurrent komt, verliest de informatie haar waarde en daalt daarmee de waarde van de onderneming.

Natuurlijk kan het sluiten van een geheimhoudingsovereenkomst met werknemers en samenwerkingspartners in zekere mate soelaas bieden. Maar wat te doen als een bedrijfsgeheim toch in handen van een derde komt? Is het dan een verloren zaak of kan er iets worden gedaan om ongeautoriseerde verspreiding of gebruik van de informatie tegen te gaan?

De nieuwe Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen

Tot voor kort waren de bescherming van bedrijfsgeheimen en de middelen om tegen schending van die geheimen op te treden niet specifiek in de Nederlandse wetgeving geregeld. Dit verandert met de implementatie van de Europese richtlijn Bedrijfsgeheimen (EU) 2016/943 in de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen.

Onder deze wet wordt het eenvoudiger om effectief op te treden wanneer bedrijfsgeheimen (dreigen te) worden geschonden. Niet alleen tegen partijen die al contractueel verplicht zijn tot geheimhouding,  bijvoorbeeld op grond van een NDA of een concurrentiebeding. Er kan echter ook worden opgetreden tegen derden die hun hand hebben weten te leggen op bedrijfsgeheime informatie en deze willen lekken of gebruiken. De rechter kan het gebruik of de openbaarmaking van bedrijfsgeheime informatie verbieden op straffe van een dwangsom. Ook kunnen maatregelen worden getroffen om de verhandeling van producten die met behulp van het geschonden bedrijfsgeheim zijn gemaakt, tegen te gaan. Voorbeelden van dergelijke maatregelen zijn beslaglegging, een verbod op verhandeling, een recall en een bevel tot vernietiging van de producten. Ook kan aanspraak worden gemaakt op vergoeding van de volledige proceskosten, inclusief advocaatkosten, door de partij die in de procedure in het gelijk wordt gesteld.

Voorheen waren partijen terughoudend met het voeren van gerechtelijke procedures over de bescherming van hun bedrijfsgeheimen, omdat de zittingen en vonnissen openbaar waren.  De nieuwe wet biedt daarom betere mogelijkheden om de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen in een procedure te waarborgen. Zo biedt de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen bijvoorbeeld de mogelijkheid om slechts een beperkt aantal personen toegang tot de zitting of tot specifieke documenten te verlenen. Ook kan de rechter vertrouwelijke passages in de uitspraak schrappen of bewerken en het gehele vonnis slechts beschikbaar stellen aan een beperkt aantal personen. Daarmee wordt voorkomen dat vertrouwelijke informatie via het vonnis alsnog publiek wordt.

De wetgever heeft bovendien onderkend dat partijen onder omstandigheden genoodzaakt zijn om een beroep te doen op bedrijfsgeheime informatie in procedures die niet specifiek zien op de bescherming of schending van bedrijfsgeheimen. Denk bijvoorbeeld aan octrooiprocedures waarin bedrijfsgeheime technische informatie als bewijs wordt overgelegd. Ook in dat geval kan vanaf nu het vertrouwelijke karakter van de geheime informatie worden gewaarborgd door alleen advocaten of vertegenwoordigers van de procespartijen toegang te verschaffen tot die informatie (“attorneys’ eyes only”).

Wat betekent De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen voor uw onderneming?

De Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen biedt dus betere mogelijkheden om effectiever tegen ‘diefstal’ van bedrijfsgeheimen op te treden. Ook wordt de vertrouwelijkheid van bedrijfsgeheimen tijdens een rechtszaak beter gewaarborgd. Procederen betekent dus niet dat daarmee het bedrijfsgeheim op straat komt te liggen.

Dit neemt niet weg dat ondernemingen zelf bepaalde maatregelen moeten blijven nemen om hun geheimen daadwerkelijk te beschermen. Pas als dergelijke beschermingsmaatregelen zijn genomen, wordt geheime informatie door de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen als bedrijfsgeheim aangemerkt en als zodanig beschermd. Goede bescherming van bedrijfsgeheimen verdient dus aandacht. Bescherming bestaat niet alleen uit fysieke en elektronische beveiliging van de informatie, maar ook uit contractuele bescherming. Dit geldt zowel in arbeidsovereenkomsten als in geheimhoudings-, samenwerkings- en licentieovereenkomsten. Daarnaast is van belang om een intern beleid voor de omgang met bedrijfsgeheimen te implementeren, waarin bewustwording, training en interne procedures een cruciale rol spelen. Effectieve bescherming van bedrijfsgeheimen vergt dus een multidisciplinaire aanpak.

BarentsKrans adviseert bedrijven over de nieuwe wetgeving en de maatregelen die binnen uw onderneming moeten worden genomen om bedrijfsgeheime informatie optimaal te beschermen. Ook staan wij ondernemingen bij wanneer (rechts)maatregelen genomen moeten worden om onrechtmatige openbaarmaking of gebruik van bedrijfsgeheimen te voorkomen of te beëindigen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sascha Schalkwijk of Jaap Bremer

Meer artikelen over:IE & technologie