Vergunningvrij bouwen

De mogelijkheden voor vergunningvrij bouwen zijn met ingang van 1 november 2014 verruimd.

Op grond van art. 2.3 van het Besluit omgevingsrecht was al geen vergunning nodig voor bepaalde bouwwerken. Deze gevallen zijn opgesomd in Bijlage II bij dat besluit en staan bekend als de ‘kruimelgevallen’. Recent heeft de wetgever deze categorie verruimd. Van de spreekwoordelijke ‘kruimels’ in vastgoedland is nu geen sprake meer. Zo mag een hoofdgebouw (woning) voortaan 4 meter worden uitgebouwd in plaats van 2,5. Ook mag een bijgebouw (bijv. een garage) hoger worden dan 3 meter, mits het een schuin dak krijgt en lager blijft dan het hoofdgebouw.

Daarnaast is gemakkelijker gemaakt om een nieuw of bestaand gebouw te gebruiken voor mantelzorg. Normaal gesproken dient een bijgebouw in functioneel opzicht ondergeschikt te zijn van het hoofdgebouw. Ten aanzien van mantelzorg wordt daar nu een uitzondering op gemaakt.

Bovendien is de wet verduidelijkt. Zo is verduidelijkt waar de grens van het achtererfgebied precies loopt, en geëxpliciteerd dat een bestaand bijbehorend bouwwerk ook uitgebreid kan worden in plaats van alleen nieuw gebouwd. Ook is een definitie opgenomen voor de vergunningvrij te bebouwen grond: het bebouwingsgebied, en een maximum voor het daarvan te bebouwen oppervlak.

Ook de lijst van gevallen waarin wel een vergunning moet worden aangevraagd, maar die nu niet meer met een uitgebreide voorbereidingsprocedure worden afgedaan, is sterk gewijzigd. Waar het vroeger bijvoorbeeld mogelijk was om strijdig gebruik van een bouwwerk in de bebouwde kom te vergunnen via de reguliere procedure als er alleen inpandige wijzigingen waren en het oppervlak maximaal 1500 m2 bedroeg, is nu veel meer mogelijk zonder uitgebreide procedure. De beperking van 1500 m2 is vervallen, de wijzigingen hoeven niet alleen inpandig te zijn en de eis dat het aantal woningen niet toeneemt is vervallen. Voordeel van deze wijziging is dat grote kantoortransformaties sneller vergund kunnen worden en dat vergunning van rechtswege is verleend als het college van b&w niet tijdig beslist.

Er hebben kortom vele wijzigingen plaatsgevonden, waardoor de kruimelgevallenregeling nu grote brokken bevat. Wat nu precies wel en wat niet vergunning-vrij mag of via de (kortere) reguliere procedure kan worden aangevraagd, blijft evenwel onderworpen aan een nauwgezette lezing van de wet.

Meer artikelen over:Vastgoed