Nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte

Meer artikelen over:Vastgoed
Ingrid Reimert
Ingrid Reimert Advocaat

Per 19 februari jl. is er een nieuw ROZ-model huurovereenkomst kantoorruimte beschikbaar. ROZ-modellen worden in de praktijk zeer vaak gebruikt en het recent verschenen model ziet op huur van ‘overige bedrijfsruimte’. De Raad voor Onroerende Zaken spreekt over een ingrijpend vernieuwd model dat transparanter en evenwichtiger is. ROZ-modellen zijn in het algemeen verhuurdersvriendelijk en met het nieuwe ROZ-model wordt beoogd meer tegemoet te komen aan de positie van de huurder. Van een gelijkwaardig model is echter nog geen sprake en het is met name voor huurders nog wel aan te bevelen om te onderhandelen. Het model bevat veel wijzigingen en in deze blog loop ik een aantal van deze wijzigingen na.

Het model ziet op de huur van artikel 7:230a BW ‘overige bedrijfsruimte’. Voor deze categorie bedrijfsruimte bevat de wet – anders dan voor middenstandsbedrijfsruimte/7:290 BW bedrijfsruimte – nagenoeg uitsluitend regelend recht. Alleen de ontruimingsbescherming van artikel 7:230a BW is dwingend, voor het overige mag bij overeenkomst van de wet worden afgeweken. Dat gebeurt ook zeer vaak bij (ROZ) huurovereenkomsten. De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het model van 2003 zijn de volgende.

  • Er is ruimte in het model gekomen voor het opnemen van een considerans. Voor de uitleg van de overeenkomst is het opnemen van de overwegingen die hebben geleid tot het aangaan van de overeenkomst belangrijk.
  • In het model wordt op een aantal plaatsen aandacht besteed aan duurzaamheid. Zo moet in het model worden opgenomen of aan huurder een kopie van het Energie Prestatie Certificaat is afgegeven.
  • In artikel 10 van het model afspraken worden geformuleerd over bijvoorbeeld Green Lease.
  • Het model laat het toe dat er een andere opzegtermijn dan één jaar wordt opgenomen.

In de bij de overeenkomst behorende algemene bepalingen is ook het een en ander gewijzigd.

  • De huurder mag onder bepaalde voorwaarden zonder toestemming van de verhuurder wijzigingen aan het gehuurde doorvoeren.
  • De boetebepaling bij te late betaling is zowel in hoogte (ten gunste van huurder) als in toepassing gewijzigd (niet perse ten gunste van huurder).
  • Het is de huurder toestaan om een eindinspectierapport op te maken indien de verhuurder weigert daaraan mee te werken.

In deze blog heb ik slechts een aantal wijzigingen besproken. Voor een volledig overzicht van de wijzigingen verwijs ik naar het artikel van de secretaris van de ROZ in Vastgoedmarkt.