BarentsKrans vertegenwoordigt Nederlandse leden van raad van commissarissen ADO Den Haag

Meer artikelen over:Corporate litigation

Eind 2016 kampte voetbalclub ADO Den Haag met grote financiële problemen. Het bestuur van de Haagse voetbalclub en een aantal leden van de raad van commissarissen waren van mening dat deze problemen waren ontstaan door toedoen van de grootaandeelhouder van ADO, United Vansen Sports (UVS). Zij waren bovendien van mening dat de bestuurder en mede-eigenaar van UVS, de heer Wang Hui, zijn taak als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO niet naar behoren vervulde.

Het bestuur van ADO spande daarom twee rechtszaken aan: in kort geding vorderde ADO bij de voorzieningenrechter te Den Haag dat UVS zou worden veroordeeld om haar financiële verplichtingen jegens ADO na te komen. Bij de Ondernemingskamer verzocht ADO om een onderzoek in te stellen naar het beleid en de gang van zaken bij ADO. ADO verzocht de Ondernemingskamer bovendien om, voor de duur van dat onderzoek, de aandelen van UVS in ADO onder te brengen bij een onafhankelijk beheerder en om Wang Hui te schorsen als voorzitter van de raad van commissarissen van ADO.

Het verzoek van het bestuur van ADO aan de Ondernemingskamer werd ondersteund door de Nederlandse leden van de raad van commissarissen (de RvC) en de medeaandeelhouders van UVS, te weten de gemeente Den Haag en de vereniging HFC (houder van de KNVB licenties van ADO). Roeland de Mol en Dirk Buijs van BarentsKrans stonden de vier Nederlandse leden van de RvC bij in deze procedure.

De Ondernemingskamer heeft de verzoeken van ADO op 19 december jl. toegewezen. De Ondernemingskamer oordeelde dat er gegronde redenen waren om eraan te twijfelen dat het juiste beleid wordt gevoerd bij de voetbalclub. Zo functioneren de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders niet naar behoren, vond de Ondernemingskamer. Aan zijn beslissing legde de Ondernemingskamer mede ten grondslag dat UVS in de Algemene Vergadering niet haar medewerking wilde verlenen aan de formele benoeming van Kees Jansma en Martin Toet als commissaris van de club, zonder dat UVS duidelijk heeft gemaakt waarom zij daaraan niet wilde meewerken. Dit terwijl UVS-bestuurder Wang als voorzitter van de RvC juist enthousiast had gereageerd op hun komst als commissaris.

Hoewel de weigering van grootaandeelhouder UVS om in te stemmen met de formele benoeming van Jansma en Toet weliswaar gegronde reden oplevert om aan een juist beleid te twijfelen, neemt dit volgens de Ondernemingskamer niet weg dat het gevolg van die weigering wel is dat Jansma en Toet thans geen deel uitmaken van de raad van commissarissen. Dit betreft overigens een zogenoemd voorlopig oordeel van de Ondernemingskamer, omdat de ‘gewone’ rechter en dus niet de Ondernemingskamer bevoegd is daarover te oordelen.

Onderzoek

De Ondernemingskamer bepaalde dat er een onderzoek moet komen naar wat zich bij ADO heeft afgespeeld sinds 27 januari 2015. Dat is de datum waarop UVS aandeelhouder werd van ADO. Het onderzoek moet onder meer inzicht geven in het financiële beleid en in de onderlinge verstandhouding en communicatie binnen de club.

Voorzieningen

Wang, zo bepaalde de Ondernemingskamer, wordt als voorzitter van de RvC tijdelijk vervangen door Ben Knüppe, die van de Ondernemingskamer ook een beslissende stem heeft gekregen in de RvC. Wang blijft wel lid van de RvC. Verder zijn de aandelen van UVS in ADO tijdelijk overgedragen aan mr. Job van der Haven.