Nieuws

De bevoegde rechter bij beëindiging van een stilzwijgende internationale handelsrelatie

Met het recent door het Europese Hof van Justitie (“HvJEU”) gewezen Granarolo/Ambrosi-arrest is een antwoord gegeven op de vraag of een schadevergoedingsvordering vanwege het abrupt beëindigen van een jarenlange, niet schriftelijk vastgelegde handelsrelatie onder de Brussel I-Verordening (“Brussel I”) kwalificeert als een verbintenis uit overeenkomst of een verbintenis uit onrechtmatige daad als bedoeld in artikel
Lees verder ›

Niet-opzegbaarheid van duurovereenkomsten voor onbepaalde tijd

Duurovereenkomsten komen in de rechtspraktijk veel voor. Een duurovereenkomst is een rechtsverhouding waarbij partijen zich hebben verbonden gedurende een (on)bepaalde tijd over en weer een of meer prestaties te verrichten, waarbij die prestaties voortdurend, telkens terugkerend of opeenvolgend moeten zijn. Te denken valt aan de distributie-, franchise- of huurovereenkomst. De wet kent geen algemene wettelijke
Lees verder ›

Ondernemers opgelet: nieuwe regels voor websites en algemene voorwaarden

Ondernemers zijn op grond van het Europese recht verplicht consumenten te informeren over alternatieve geschillenbeslechting. Indien zij hier niet aan voldoen, kunnen de ACM en AFM boetes opleggen. Op Europees niveau zijn recentelijk regels gemaakt om de kwaliteit van alternatieve geschillenbeslechting en de informatie daarover te bevorderen. Veel ondernemers zijn (verplicht) aangesloten bij een geschillencommissie
Lees verder ›

Contracteren onder voorwaarde

Wanneer partijen onder (opschortende of ontbindende) voorwaarde contracteren, maken zij de werking van hun overeenkomst afhankelijk van een ‘toekomstige onzekere gebeurtenis’: de overeenkomst onder opschortende voorwaarde werkt pas wanneer deze gebeurtenis zich voordoet, terwijl de overeenkomst onder ontbindende voorwaarde in dat geval juist zijn werking verliest. Als een van de contractspartijen de overeenkomst saboteert door
Lees verder ›