Meer balans op de arbeidsmarkt: waarom en hoe?

Samen met andere experts van VAAN-VvA heeft Max Keulaerds zich gebogen over de vraag hoe de Nederlandse arbeidsmarkt beter gereguleerd kan worden. Het Wetboek van Werk van deze expertgroep en het komende eindrapport van de Commissie regulering van werk moeten voor meer balans op onze arbeidsmarkt zorgen.

Max Keulaerds schreef hierover recent de column Terug naar de tekentafel in het tijdschrift Conflicthantering.

Wetboek van Werk

De regulering van de arbeidsmarkt dient, ondanks de wetswijzigingen in 2015 (WWZ) en 2020 (WAB), grondig te worden herzien, vinden de experts. De sociale kwestie van dit moment is de tegenstelling tussen allerlei soorten flexibele contracten, die niet of nauwelijks bescherming aan de werkende bieden, en vaste arbeidsovereenkomsten, die veel bescherming geven. Deze kloof tussen flexwerkers en vaste werknemers is te groot. Het aantal flexwerkers neemt toe. Ook de organisatie van werk verandert. Nieuwe technologieën, demografische verschuivingen, globalisering en verduurzaming hebben grote invloed op onze economie en arbeidsmarkt.

De VAAN-VvA expertgroep is met deze vraagstukken aan de slag gegaan. Het doel: proactief aan de tekentafel plaatsnemen voor het ontwerp van een nieuw design voor de regulering van werk. Het resultaat hiervan is het Wetboek van Werk. Hierin wordt gekozen voor een integrale aanpak door ingrepen in het arbeidsrecht, de fiscaliteit en de sociale zekerheid. Het fundament van het Wetboek van Werk is bescherming boven contractsvorm.

Commissie regulering van werk

Deze commissie, ook wel Commissie-Borstlap genoemd, is door de regering ingesteld. Ook deze commissie kiest, blijkens haar medio 2019 gepubliceerde discussienota In wat voor land willen wij werken?, voor een integrale aanpak en voor meer gelijkheid van alle werkenden. De commissie brengt op 23 januari 2020 haar eindrapport uit en geeft hierin advies over drie door de regering gestelde vragen: Welke ontwikkelingen hebben een fundamentele invloed op de arbeidsmarkt en de positie van werkenden? Leiden die ontwikkelingen tot knelpunten met de huidige regels? Welke oplossingen zijn er om eventuele knelpunten nu en voor de toekomst weg te nemen?

The end of the beginning

Met bovenvermelde adviezen is de discussie over de regulering van onze arbeidsmarkt niet afgerond. Integendeel. Het is the end of the beginning.

Meer artikelen over:Arbeidsrecht