Gezondheidszorg

De marktgroep gezondheidszorg bundelt de binnen BarentsKrans aanwezige kennis en ervaring op het gebied van gezondheidszorg, ieder vanuit zijn/haar vakgebied. Onze marktgroep gezondheidszorg volgt de veranderingen op de voet. Zo zijn wij in staat om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen op dit gebied en samen met u in te spelen op de vele nieuwe uitdagingen die de gewijzigde regelgeving u biedt.

Leden van de marktgroep vertellen over een aantal van hun ervaringen:

“Meer dan ooit wordt van de zorg verwacht buiten de gebaande paden te gaan in het denken over samenwerkingsverbanden, fusies en reorganisaties. De regelgeving wijzigt voortdurend, toezichthouders stellen zich steeds actiever op, relaties met interne en externe stakeholders worden onverminderd kritisch tegen het licht gehouden. Het gaat inmiddels dan ook om veel meer dan toepassing van de zorgbrede governancecode alleen. Wij behartigen regelmatig belangen van zorginstellingen, zorgverleners, raden van bestuur en raden van toezicht, en van (centrale) cliëntenraden. Zo zijn wij nauw betrokken geweest bij de voorbereiding van een fusie van ziekenhuizen in het midden van het land; adviseren wij in zowel care als cure als over effectieve toepassing van medezeggenschap; begeleiden wij regiomaatschappen in hun onderlinge relaties en voor de rechter.”
Roeland de Mol – Corporate litigation

“In verband met het scheiden van wonen en zorg adviseren wij zorginstellingen en woningcorporaties bij het aan- en verhuren van vastgoedcomplexen en het verhuren van woningruimte aan bewoners. Uiteraard moeten daarbij zorg- en huurovereenkomsten gekoppeld zijn. Medezeggenschap via de cliëntenraad en huurdersorganisaties is daarbij van belang. Onlangs adviseerden wij over de mogelijkheden van VPT binnen de zorginstelling, de Verhuurderheffing en de levering van het woongerelateerde services, zoals warmte en elektriciteit aan huurders en bewoners van koop- appartementen binnen een zorginstelling. Voorts roept de door de NZa opgestelde compensatieregeling vaste activa vragen op waarover wij op dit moment enkele bijzondere procedures voeren bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.”
Jesse Zijlma – Vastgoed

“De Gezondheidsgroep is continu in beweging, door maatschappelijke veranderingen, door  technologische ontwikkelingen, door wijziging van de bekostigingssystematiek, door de aangepaste Wet Normering Topinkomens (WNT) en door de wijziging van het ontslagrecht. Van besturen van zorginstellingen, medewerkers en artsen wordt verwacht dat zij zich aanpassen. Wij staan zorginstellingen en medisch specialisten in dat proces bij en adviseren en procederen als het tot geschillen over de beloning, aanpassing van voorwaarden of (dis)functioneren leidt. We houden dan vanzelfsprekend rekening met de zorg-specifieke cao’s, (her)registratieverplichtingen, de WNT en passen de nieuwe regels van de WWZ (Wet werk en zekerheid) toe.”
Caroline van Gent – Arbeidsrecht

“Voor Autoriteit Consument & Markt is de zorgsector al jaren een specifiek aandachtsgebied. Sinds 2007 heeft zij in deze sector bij vele spelers invallen verricht en is zij tegen meerdere van hen handhavend opgetreden. Voor één van de voornaamste brancheverenigingen binnen de zorg zijn wij bijvoorbeeld in samenspraak met ACM tot een systeem van alternatieve afdoening gekomen. Het systeem zag op een algemene ‘schoon schip’-actie gebaseerd op compliance en de collectieve melding van mogelijk bezwaarlijke situaties uit het verleden. Daarnaast is voor een fusie van ziekenhuizen geregeld een vergunning nodig en heeft ACM in 2015 een ziekenhuisfusie zelfs verboden. Ten aanzien van de inkoop van (zorg gerelateerde) dienstverlening spelen geregeld aanbestedingsrechtelijke vraagstukken en ook hierbij fungeert de praktijkgroep geregeld als vraagbaak of staat zij partijen bij in juridische procedures.”
Joost Fanoy – Mededinging & aanbesteding

“Door de invoering van de NHC (normatieve huisvestingscomponent) in de care is voor zorginstellingen een visie ten aanzien van het vastgoed onontbeerlijk. Moeten zorginstellingen hun vastgoed houden, verkopen/afstoten, renoveren of juist gaan huren, al dan niet via een ‘sale and leaseback’? Of moeten ze samenwerking zoeken met andere partijen (woningcorporaties, pensioenfondsen)? Hoe moet dit vastgoed worden gefinancierd? Op al deze vragen is pas een antwoord mogelijk als eerst de huidige vastgoedportefeuille goed in beeld is gebracht en van daaruit een meerjarenvisie is ontwikkeld. Wij brengen voor cliënten het gehele vastgoed in kaart (eigendom, erfpacht, huidige financieringen, verplichtingen jegens derden, huurovereenkomsten, exploitatie-overeenkomsten) en doen aanbevelingen voor juridische optimalisatie. Ook mogelijkheden als de erfpachtlease (als variant op de ‘sale and leaseback’) komen daarbij aan bod. Voorts begeleiden wij het financieringstraject – zowel geborgd door het WFZ, als ongeborgd – compleet met het vestigen van hypotheken en overige zekerheden.”
Jeffrey Koenecke – Vastgoed / Notariaat

“Wij adviseren en begeleiden instellingen bij aanbestedingsprocedures en vertegenwoordigen hen zonodig in (kort geding)procedures. Zo hebben wij voor een thuiszorginstelling de gunning van de opdracht in één van de vier grote steden van Nederland bij de rechter met succes verdedigd.”
Joost Fanoy – Mededinging & aanbesteding

Aanbevelingen

They have deep knowledge of the corporate structure of a business, so they can easily manoeuvre themselves where necessary’. – Legal 500, 2022

‘As a client, you can be sure that your interests will be taken care of’. – Legal 500, 2022

‘It’s great to work with lawyers who not only have top legal insight and knowledge, but also a genuinely commercial approach’. – Legal 500, 2021

‘Compared to other firms, they have really in-depth knowledge of the field’. – Legal 500, 2021

Onze specialisten