BarentsKrans cassaties

Onze cassatie advocaten voeren cassatieprocedures op het gehele terrein van het civiele recht. De betrokkenheid van BarentsKrans heeft al vaak geleid tot standaardarresten van de Hoge Raad. Hieronder vindt u voorbeelden van BarentsKrans cassaties.

Philip Fruytier

Philip Fruytier

2019

HR 4 oktober 2019 (Control Seal)

ECLI:NL:HR:2019:1530
De rechter dient de hoogte van de dwangsom ex art. 611a Rv vast te stellen naar de aard en omstandigheden van het geval, in het bijzonder de financiële toestand en het gedrag van de schuldenaar.

HR 11 januari 2019 (X/Notaris)

ECLI:NL:HR:2019:4
De zorgvuldigheidsplicht van een notaris: wat mag er van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot worden verwacht? Stelplicht en bewijslast.

2018

HR 16 november 2018 (X/Euretco)

ECLI:NL:HR:2018:2112
Mag eiser voor het eerst in hoger beroep als lasthebber van een derde (op grond van cessie ter incasso) optreden en de vordering van de derde instellen?

HR 13 juni 2018 (NVM-Meetinstructie)

ECLI:NL:HR:2018:1176 
Is NVM-(verkoop)makelaar aansprakelijk jegens koper voor de vermelding van woonoppervlakte in verkoopbrochure die niet gemeten is volgens de voor NVM-makelaars verplichte meetinstructie?

HR 6 april 2018 (X/Gemeente Rheden)

ECLI:NL:HR:2018:536
Werkgeversaansprakelijkheid voor schade als gevolg van asbestblootstelling ex art. 7:658 BW: de arbeidsrechtelijke omkeringsregel geldt ook bij bewijs causaal verband tussen blootstelling aan asbest en ontstaan van mesothelioom.

2017

HR 2 juni 2017 (Zalco)

ECLI:NL:HR:2017:987
Toezichthoudersaansprakelijkheid van Arbeidsinspectie voor onvoldoende toezicht op naleving asbestverbod.

HR 3 juni 2016 (SCAU/Universiteit Leiden c.s.)

ECLI:NL:HR:2016:1049
Rechtsmachtverdeling burgerlijke rechter en bestuursrechter. Collectieve actie (art. 3:305a BW) m.b.t. hoogte instellingscollegegeld van universiteiten.

2014

HR 24 januari 2014 (Sansto)

ECLI:NL:HR:2014:153
Bestuurdersaansprakelijkheid. Lening (aanwending vreemd vermogen) is met het oog op nemen of verkrijgen aandelen in strijd met art. 2:207c lid 2 BW. Aanvang verjaringstermijn faillissementspauliana.

HR 24 januari 2014 en HvJEU 10 september 2015 (Ferho)

ECLI:NL:HR:2014:164 en ECLI:EU:C:2015:574
Vordering tegen in Duitsland woonachtige partij op grond van onbehoorlijke taakvervulling als bestuurder dan wel werknemer van in Nederland gevestigde vennootschap.  De artt. 18-21 EEX-Vo verzetten zich tegen toepassing van art. 5, aanhef en onder 1, respectievelijk onder 3 EEX-Vo, indien de vordering mede gebaseerd is op arbeidsovereenkomst.

2013

HR 15 november 2013 (Romania Beheer)

ECLI:NL:HR:2013:1244
Faillissementsrecht. Beëindiging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder (art. 39 Fw). Geen inroepbaarheid jegens de boedel van contractueel schadevergoedingsbeding. Wel rechtsgeldig en inroepbaar jegens huurder en derde die zich garant heeft gesteld.

HR 14 oktober 2013 (Halfords/Dela)

ECLI:NL:HR:2013:856
Bedrijfsruimtehuur; vordering tot nadere huurprijsvaststelling (art. 7:304 lid 1 BW). Partijen hebben een inspanningsverplichting om zonder tussenkomst van de rechter tot aanpassing huurprijs te komen, maar aan inhoud van overleg tussen partijen zijn geen hoge eisen te stellen.

 

Andere voorbeeld cassatiezaken (per rechtsgebied)

Aanbestedingsrecht

 • Staat en Tele2 / KPN (ECLI:NL:HR:2012:BW9233)

  Rechtmatigheid uitsluiting van inschrijving wegens door OPTA geconstateerde overtreding nadat gunningsbeslissing was meegedeeld. Fundamentele beginselen van aanbestedingsrecht.

Aansprakelijkheidsrecht

 • Gemeente Bronckhorst / Projectontwikkelaars (ECLI:NL:HR:2017:2615)

  Projectontwikkelaar vordert schadevergoeding van gemeente omdat overeengekomen woningbouwproject door gemeente wordt afgeblazen wegens bevolkingskrimp. Beroep van gemeente op onvoorziene omstandigheid (art. 6:258 BW) gegrond?

 • UWV / J. (ECLI:NL:HR:2017:18)

  Onrechtmatige overheidsdaad. Schadevordering werknemer tegen UWV, maatstaf voor causaal verband bij onrechtmatige bestuursbesluiten.

 • Velenturf q.q. (ECLI:NL:HR:2016:233)

  Bestuurdersaansprakelijkheid (art. 2:248 BW). Motivering onbehoorlijke taakvervulling en  kostenveroordeling bij incidenteel beroep.

 • International Strategies Group / Royal Bank of Scotland (ECLI:NL:HR:2015:2741)

  Stuiting verjaring, art. 3:317 BW. Schriftelijke mededeling met voldoende duidelijke waarschuwing? Formulering en context mededeling.

 • Windpark Zeeland / Delta (ECLI:NL:HR:2015:1750)

  Onrechtmatige daad netbeheerder. Beroep op schulduitsluitingsgrond wegens onvoorziene en onvoorzienbare wending van de rechtspraak.

 • Srebrenica (ECLI:NL:HR:2013:BZ9228 en ECLI:NL:HR:2013:BZ9225)

  Gevolgen van val Srebrenica. Onrechtmatige overheidsdaad en toerekening handelingen Dutchbat aan Staat. Aansprakelijkheid VN voor handelingen Dutchbat.

 • Deloitte / Hassink (ECLI:NL:HR:2012:BX7491)

  Kansschade of proportionele schade. Noodzaak condicio-sine-qua-non-verband tussen aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis en verlies van kans op succes.

Arbeidsrecht

 • New Hairstyle (ECLI:NL:HR:2017:1187)

  Billijke ontslagvergoeding in het kader van de wet werk en zekerheid. Verhouding tot transitievergoeding.

 • CAO jeugdzorg (ECLI:NL:HR:2017:772)

  Prejudiciële procedure. Uitleg cao jeugdzorg. Vraag welke wachtgeldregeling van toepassing is op ontslagen werknemers; Is invoering jeugdwet en wmo te beschouwen als een bezuinigingsmaatregel in de zin van de cao?

 • Van Oers c.s. / FNV (ECLI:NL:HR:2016:2171)

  Uitleg begrip ‘onderneming’ in algemeen verbindend verklaarde cao.

 • Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Bouwnijverheid (ECLI:NL:HR:2015:3229)

  Prejudiciële procedure. Beëindiging vroegpensioenregeling en aanvullingsregeling. Zorgplicht uitvoerende instantie, kenbare persoonlijke en financiële belangen.

 • Brouwer c.s. / ABN AMRO (ECLI:NL:HR:2015:163)

  Beëindiging werkgeversbijdrage in premie ziektekostenverzekering oud-werknemers in verband met wijziging zorgstelsel. Voortzetting bijdrage door werkgever?

Bancaire zorgplicht

 • ABN AMRO / Stichting Belangenbehartiging Gedupeerde Beleggers (ECLI:NL:HR:2015:3399)

  Aansprakelijkstelling bank door vereniging van gedupeerden van fraude (Ponzi-zwendel). Zorgplicht bank bij ongebruikelijk betalingsverkeer op rekeningen van cliënt.

 • X / ABN AMRO (ECLI:NL:HR:2015:2191)

  Beleggingsadvies, bijzondere zorgplicht bank. Mocht de bank ervan uitgaan dat belegger ‘stop loss order’ (na fout bank) had ingetrokken?

Energierecht

 • Staat / Delta (ECLI:NL:HR:2015:1729)

  Is groepsverbod in art. 10b Electriciteitswet en art. 2c Gaswet verenigbaar met de vrijheid van kapitaalverkeer als bedoeld in art. 63 VWEU?

Faillissementsrecht

 • Oi Coöp (ECLI:NL:HR:2017:1280 en ECLI:NL:HR:2017:1281)

  Intrekking surseance van betaling en faillietverklaring. Uitzondering op toepasselijkheid Nederlands recht i.v.m. herstructurering groep in buitenland? Benadelend handelen als grond voor intrekking surseance. Is instemming met aanbod akkoord van groep een daad van beheer of beschikking?

 • Ondernemingsraad DA / DA (ECLI:NL:HR:2017:982)

  Geldt adviesrecht ondernemingsraad (art. 25 WOR) ook tijdens faillissement?

Goederenrecht

 • Beheersmaatschappij St. Antonius / CEREC (ECLI:NL:HR:2017:213)

  Rechtsmiddelenverbod van art. 3:268 lid 3 BW analoog van toepassing op beschikking tot verblijven van verpand goed aan pandhouder?

 • Dertiende penning (ECLI:NL:HR:2015:395)

  Moment waarop dertiende penning verschuldigd wordt: bij koop of levering percelen? Betekenis huidig goederenrechtelijke systeem.

Grondrechten

 • Bitaraf c.s. / Staat (ECLI:NL:HR:2012:BX8351)

  Verbindendheid (gewijzigde) Sanctieregeling Iran 2007 die dient ter uitvoering van Resolutie 1737 van de VN Veiligheidsraad ten aanzien van kennisembargo. Verenigbaarheid met andere internationale verplichtingen; verboden onderscheid naar nationaliteit?

 • Ferreira / Staat (ECLI:NL:HR:2012:BW5328)

  Vreemdelingenrecht. Vordering in  kort geding tegen de Staat dat uitgeprocedeerde moeder en haar, eveneens uitgeprocedeerde, minderjarige kinderen niet op straat mogen worden gezet. Omvang zorgplicht Staat jegens uitgeprocedeerde minderjarige vreemdelingen. Recht op family life.

 • SGP / Clara Wichmann (ECLI:NL:HR:2010:BK4549)

  Vrouwenstandpunt SGP t.a.v. passief kiesrecht vrouwen voor gekozen algemeen vertegenwoordigde overheidsorganen. At. 7, aanhef en onder a en c VN-Vrouwenverdrag. Algemeen belangactie 3:305a BW.

Huurrecht

 • Ymere / Bewonersvereniging Nellestein (ECLI:NL:HR:2012:BV1767)

  Inhoud en reikwijdte “niet redelijk voordeel” als bedoeld in art. 7:264 lid 1 BW. Als uitgangspunt geldt dat van een “niet redelijk voordeel” sprake is indien tegenover het bedongen voordeel geen of een verwaarloosbare tegenprestatie staat.

Immuniteit van jurisdictie/Internationaal privaatrecht

 • Europese Octrooi Organisatie (ECLI:NL:HR:2017:56 en ECLI:NL:HR:2017:57)

  Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (Europese Octrooi Organisatie) voor arbeidsgeschil met een werknemer/vakbonden. Toegang tot de rechter voldoende gewaarborgd door rechtsgang bij Ambtenarengerecht van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILOAT).

 • European Space Agency (ECLI:NL:HR:2015:3609)

  Immuniteit van jurisdictie van internationale organisatie (European Space Agency) voor arbeidsgeschillen met haar werknemers. Toegang tot de rechter gewaarborgd door interne ‘Appeals Board’?.

 • Gazprombank / Bensadon (ECLI:NL:HR:2014:2838)

  Vereisten voor erkenning van een buitenlands vonnis op de voet van art. 431 lid 2 Rv.

 • X / NLMK (ECLI:NL:HR:2017:2992)

  IPR en arbitrage. Erkenning en tenuitvoerlegging van Russisch arbitraal vonnis na vernietiging van dat vonnis door Russische overheidsrechter? Reikwijdte van rechterlijke beoordelingsruimte. Uitleg van art. V lid 1, aanhef en onder e, Verdrag van New York aan de hand van art. 31-33 Weens Verdragenverdrag.

Intellectueel eigendomsrecht

 • Merck Sharp / Teva Pharma (ECLI:NL:HR:2017:2807)

  Europees octrooi voor tweede medische indicatie (subgroep-indicatie). Beschermingsomvang anders dan bij klassiek tweede medische indicatie-octrooi? Swiss-type claim.

 • Sun / Novartis (ECLI:NL:HR:2017:692)

  Octrooi voor tweede medische indicatie. Swiss-type claim. Prioriteit terecht geclaimd? Indirecte inbreuk en van producent te verlangen inspanningen om te voorkomen dat zijn product voor de geoctrooieerde indicatie wordt voorgeschreven. Strijd met mededingingsrecht?

 • Samsung / Apple (ECLI:NL:HR:2013:BZ1983)

  Modellenrecht. Maatstaven beoordeling geldigheid gemeenschapsmodel: eigen karakter, algemene indruk geïnformeerde gebruiker, afstand tot soortgelijke modellen.

 • Chellomedia / BUMA (ECLI:NL:HR:2009:BH7602)

  Auteursrecht. UItsluitende exploitatierechten, uplinken en downlinken in gedecoreerde vorm naar exploitanten van kabelkopstations en DTH-platforms. Openbaarmaking in de zin van art. 12 Aw?

Medische aansprakelijkheid

Ondernemingsrecht

 • Ubbens q.q. / Beheermaatschappij Storteboom (ECLI:NL:HR:2017:363)

  Concernfinanciering, tegenstrijdig belang.

 • Vereniging van Effectenbezitters / Staat (ECLI:NL:HR:2016:2456)

  Enquêteprocedure. Ontvankelijkheid gewezen aandeelhouders van SNS-bank na onteigening van hun aandelen op grond van de Interventiewet.

 • Roovers / Cancun Holding I (ECLI:NL:HR:2014:797)

  Enquêterecht. Joint venture. Belang van de vennootschap: bevorderen van bestendige succes onderneming en, bij joint venture, aard en inhoud samenwerking aandeelhouders. Zorgvuldigheidsplicht met betrekking tot belangen van stakeholders.

 • Bank of America / ABN AMRO (ECLI:NL:HR:2007:BA7972)

  Enquêteprocedure. Interne verhouding bestuur – AvA; verzuim bij bestuursbesluit géén externe werking.

 • Sobi / Hurks (ECLI:NL:HR:2001:AD4499)

  Doorbraak van aansprakelijkheid: aansprakelijkheid moedermaatschappij voor dochtermaatschappij; persoonlijke aansprakelijkheid moedermaatschappij. Bevoegdheid crediteuren in faillissement tot het tegen derden instellen van vordering uit onrechtmatige daad wegens benadeling.

Overeenkomstenrecht

 • X / TIO Teach B.V. (ECLI:NL:HR:2017:2775)

  Onderwijsovereenkomst. Overeenkomst van opdracht. Is cursist die de cursusovereenkomst na drie maanden heeft opgezegd verplicht het volledige cursusgeld te betalen? Deelbare prestatie, artikel 7:411 BW. Annuleringsbeding onredelijk bezwarend (art. 6:233, aanhef en onder a, BW).

 • Gesplitste appartementen (ECLI:NL:HR:2017:1356)

  Toerekenbare schijn van volmacht. Toerekening van verklaringen en gedragingen van een notaris aan de achterman op grond van risicobeginsel.

 • Wijnen Bouw Horst / Muller Complete Afbouw (ECLI:NL:HR:2015:3568)

  Prejudiciële procedure. Bestuurlijke boete opgelegd ter zake van illegale tewerkstelling. Is verhaalsbeding in (onder)aannemingsovereenkomst tussen werkgevers met betrekking tot bestuurlijke boetes nietig?

 • Staatsloterij / Stichting Loterijverlies (ECLI:NL:HR:2015:178)

  Vraag of reclame-uitingen van Staatsloterij misleidend waren. Onderzoek of gewraakte mededelingen van Staatsloterij van voldoende materieel belang waren om gemiddelde consument te kunnen misleiden.

 • Gemeente Ronde Venen / Stedin (ECLI:NL:HR:2011:BQ9854)

  Opzegging duurovereenkomst voor onbepaalde tijd. Redelijkheid en billijkheid kunnen meebrengen dat opzegging slechts bij zwaarwegende grond kan geschieden.

Procesrecht

 • Landhuis (ECLI:NL:HR:2017:490)

  Grenzen van de rechtsstrijd. Uitleg ontbindende voorwaarde in koopovereenkomst stuk grond. Wijzigen bestemming in ‘landhuis’.

 • X / Gemeente Voorst (ECLI:NL:HR:2008:BC2800)

  Vordering tot vergoeding van schade ontstaan, doordat Gemeente geen ruimte heeft gelaten om op bescheiden schaal werkzaamheden als binnenhuisarchitecte te verrichten naast uitkering op grond van RWW en ABW; formele rechtskracht; terugkomen op bindende eindbeslissing in verband met nieuwe jurisprudentie Hoge Raad.