Bestuurs- en omgevingsrecht

Het omgevingsrecht is gecompliceerd en aan voortdurende verandering onderhevig. Er spelen grote belangen: vergunningen die cruciaal zijn voor de uitoefening van uw bedrijfsactiviteiten, ingrijpende planologische ontwikkelingen, schadeveroorzakend overheidsingrijpen, handhaving of onteigening. Wij hebben de specialistische kennis in huis om u goed te begeleiden.

Wij adviseren en procederen daarnaast op breder bestuursrechtelijk terrein. Denk daarbij aan handhaving, productenwetgeving, subsidies, Wet op de Kansspelen en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Een bijzonder aandachtsgebied is het snijvlak van privaatrecht en publiekrecht: overheidsaansprakelijkheid, nadeelcompensatie, planschade, Wet voorkeursrecht gemeenten, onteigening en convenanten.

Voorbeeldprojecten omgevingsrecht

  • het adviseren en procederen met betrekking tot vergunningen (Wabo) en bestemmingsplannen;
  • het begeleiden van cliënten op het gebied van compliance;
  • het verrichten van milieurechtelijke due diligences bij overnames van bijvoorbeeld transportbedrijven, chemische fabrieken en autoreparatiebedrijven;
  • het adviseren van cliënten met betrekking tot product re-calls;
  • procedures op het gebied van onteigening, planschade en nadeelcompensatie;
  • het adviseren en procederen over schaarse vergunningen.

Onze specialisten